Nieuwsbrief nr. 6. mei 2019

Samen maken wij onze buurt: de open normen voor gebiedsontwikkeling zijn bekend

In april hebben wij open normen voor het beoordelen van de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving aan 355 bewoners voorgelegd. Van hen zonden 71 (21%) een ingevuld consultatieformulier terug. Gemiddeld spendeerden ze 15 minuten (!) aan het invullen van het consultatieformulier. Het rapport van deze online consultatie kun u hier downloaden.

We hebben het rapport toegestuurd naar wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking, ruimte & wonen). Zij heeft ons uitgenodigd om op donderdag 9 mei het rapport met haar te komen bespreken.

Wat staat er in de komende weken nog meer te gebeuren?

Op 11 april hebben we ons nieuwe project Buurtenergie gepresenteerd. Samen met gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en Steenvlinder (zelfbouw) en woningcorporatie De Sleutels werken we aan een ontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving.

Na twee werkateliers waar ontwerpers en gebiedsontwikkelaars met bewoners in discussie gingen zullen we op 14 mei eerste voorstellen doen en dilemma’s voorleggen. Op 6 juni presenteren we uitgewerkte voorstellen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving voor een laatste bewoners-check: komen onze voorstellen echt aan de verwachtingen van bewoners tegemoet, of anders gezegd voldoen zij aan de open normen die wij voor een gebiedsvisie en ontwikkelingsplan hebben opgesteld?

Zet in uw agenda, kom en bepaal mee
14 mei: toetsing van voorlopige voorstellen en discussie over dilemma’s van de ontwerpers
6 juni: presentatie van ons ontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving

Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 in de Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23C.

Begin juli presenteren we ons gebiedsontwikkelingsplan aan wethouder Fleur Spijker.

We hopen je op 14 mei en 6 juni te mogen verwelkomen.

Samen maken wij onze buurt
Download: Open normen voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving (28 april 2019)

Nieuwsbrief nr. 5. april 2019

Buurtenergie op komst

Open Normen
De open normen die we met elkaar aan het ontwikkelen zijn, zijn hét politieke instrument om de gemeente bij de les te houden als het gaat om de gebiedsvisie Energiepark e.o. Om u tijd te besparen, hebben we een online consultatie voor deze open normen gemaakt. Het is wel belangrijk, dat u en uw eventuele partner/huisgenoot die allebei invullen. Het aantal mensen dat iets wil of niet wil doet het hem! Met een groot aantal kunnen we echt het verschil maken. Let op, u kunt een apparaat maar eenmalig gebruiken voor invulling. Dus als u uw pc hebt gebruikt, moet uw huisgenoot een ander apparaat gebruiken om de enquête in te vullen, bv. een tablet of smartphone. De uitslag wordt op 11 april in de Nieuwe Energie bekend gemaakt.

Buurtenergie op komst
Na de participatie van de gemeente wil Nieuw Leids Bolwerk nu samen met u, buurtbewoners, zorgen dat er concrete plannen voor het Energiepark en omgeving worden uitgewerkt. We hebben de steun gekregen van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en SteenVlinder (zelfbouw) en de Leidse woningcorporatie De Sleutels. We noemen het initiatief Buurtenergie. We zullen worden bijgestaan door Stefan Witteman, stedenbouwkundig architect van Nieuw Leyden en andere ontwerpers op het gebied van stadsnatuur, cultuur, gezondheid en onderwijs. Doel is om met alle kennis van bewoners en experts voor de zomer de eerste plannen aan de gemeente aan te bieden.

Voel de energie van deze Nieuwe Buurt
Op 11 april stellen wij onze samenwerkingspartners en hun medewerkers aan u voor. Zij zullen uit de doeken doen hoe we met elkaar aan de slag gaan om samen een nieuwe, groene en gezonde buurt te maken.

WELKOM op donderdag 11 april!
Locatie: Gebouw De Nieuwe Energie,  3de Binnenvestgracht 23E, Leiden
Tijd:  Inloop 19.00u, Aanvang: 19.30u
Einde:  21.30u met borrel na

Aanmelden voor 10 april op info@nieuwleidsbolwerk.nl

Gewoon binnenlopen kan ook. En neem de buren mee!

U kunt meer over ons bewonersinitiatief lezen op www.nieuwleidsbolwerk.nl

Nieuwsbrief nr 4. maart 2019

Nog even uw aandacht voor het Energiepark

26 maart: 2de participatiebijeenkomst Energiepark e.o

Er gebeurt veel. In de wereld, in Nederland en in Leiden. Daarom willen we als Nieuw Leids Bolwerk U er aan herinneren, dat op dinsdag 26 maart de 2de participatie avond van de gemeente over het Energiepark e.o. plaats vindt. U heeft als u zich eerder heeft aangemeld voor deze participatie van de gemeente inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht u zich nog willen aanmelden, kunt u mailen naar Maresa Beck van de gemeente. Het is belangrijk, dat we als burgers actief mee blijven doen aan deze participatie, zodat de gemeente rekening houdt met onze wensen en belangen bij het maken van de gebiedsvisie.

Toetsing van de uiteindelijke gemeentelijke gebiedsvisie

Als NLB willen wij zorgen, dat we de uiteindelijke door de gemeente ontworpen gebiedsvisie volledig kunnen toetsen aan al onze en uw wensen. Die wensen zijn in de internetenquête en het verslag van de huiskamergesprekken al verwoord, maar we willen die uitslagen plus de participatie conclusies plus de laatste ideeën van uw kant bundelen tot één raamwerk van belangrijke open normen of basisvoorwaarden. Het wordt anders lastig toetsen met al die verschillende verslagen.

Oproep (herinnering)

Daarom nodigen we u als wijkbewoner, betrokkene of omwonende van het Energiepark e.o. nogmaals van harte uit om samen met ons één raamwerk van open normen op te stellen, zodat we de gebiedsvisie van de gemeente straks methodisch kunnen toetsen. Het kost u niet veel tijd, er ligt als aanzet al een wensenlijst. De tijdsinvestering bedraagt twee keer meedoen aan een internet raadpleging ( in totaal 2 uur in maart) en één avond voor een bewonersbijeenkomst (in week van 8 april). Ruim 40 bewoners hebben zich al aangemeld. We hopen een groep van 60 bewoners bereid te vinden om met ons hierover mee te denken. U kunt u tot volgende week dinsdag nog aanmelden bij info@nieuwleidsbolwerk.nl

U kunt meer over ons bewonersinitiatief lezen op www.nieuwleidsbolwerk.nl
U kunt ons bereiken via info@nieuwleidsbolwerk.nl

Nieuwsbrief nr. 3. maart 2019: Hoe gaat het Nieuw Leids Bolwerk nu verder?

Wat vooraf ging

Het Nieuw Leids Bolwerk werd ruim een jaar geleden opgericht om de plannen van de MBEG met het Energiepark tegen te houden door een reëel alternatief op te stellen.De plannen van de MBEG zijn van tafel en ons alternatieve stedenbouwkundig plan voor het Energiepark en omgeving heeft nog niets aan kracht ingeboet. Inmiddels loopt vanuit de gemeente Leiden een participatietraject, dat in juni moet leiden tot een ontwerp gebiedsvisie. Na de zomervakantie moet de Raad hierover beslissen.

Van wensen naar open normen om de gebiedsvisie te kunnen toetsen

Als Nieuw Leids Bolwerk hebben we begin dit jaar onze wensen voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving aan u en de Gemeente kenbaar gemaakt. Deze wensen baseerden we op de uitkomsten van de huiskamergesprekken en de internetenquête.

Het verslag van de eerste grote participatiebijeenkomst van 30 januari is nu ook beschikbaar. Hiermee kunnen we onze wensen uitwerken tot een raamwerk van open normen dat we straks kunnen gebruiken om de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te toetsen.Als de resultaten van de 2e participatiebijeenkomst van 26 maart beschikbaar komen betrekken we die er ook bij.

Waarom een raamwerk van open normen?

Gebiedsvisies zijn in het algemeen moeilijk te beoordelen. Veel hangt af van de interpretatie van de resultaten van het participatietraject, de weging van de inbreng van bewoners en die van verschillende stadspartners zoals horeca, evenementenbureaus en culturele instellingen en de politieke instructies die de opstellers hebben meegekregen. Maar het is ook moeilijk omdat het bewoners veelal ontbreekt aan een zelf opgesteld raamwerk van basisvoorwaarden of open normen die zij belangrijk vinden en kunnen gebruiken bij de beoordeling van de gebiedsvisie.

Oproep

We willen als Nieuw Leids Bolwerk niet alleen dit raamwerk van open normen opstellen en nodigen u als wijkbewoner, betrokkene of omwonende van het Energiepark en omgeving daarom van harte uit om samen met dit een raamwerk van open normen op te stellen. Lees het projectvoorstel

Het kost u niet al te veel tijd, er ligt als aanzet al onze wensenlijst. De tijdsinvestering bedraagt twee keer meedoen aan een internet raadpleging (1 uur in eind maart en 1 uur in medio april) en één avond voor een bewonersbijeenkomst (in april). U kunt u aanmelden door uw naam en de buurt waar u woont te zenden naar info@nieuwleidsbolwerk.nl. We hopen een groep van 30-50 bewoners bereid te vinden om met ons hierover mee te denken.

Wel reuring – geen rumoer

Het verslag van de 1e grote participatiebijeenkomst op 30 januari is uit. Aan deze bijeenkomst namen meer dan 100 belangstellende deel. Ook hier zult U zien, dat de trend o.a. voor groen, wonen, rust, en kleinschalige cultuur hier duidelijk naar voren komt.

En, dan nog de Klankbordgroep

Terwijl het participatieproces van de gemeente nog in volle gang is, hebben wij vernomen, dat de gemeente vertegenwoordigers van de cultuursector,horeca, ondernemersvereniging, Singelpark e.a. en wijkvoorzitters heeft uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Wij zijn niet voor deze klankbordgroep uitgenodigd. Voor ons des te meer een reden om de vinger aan de pols te houden.

Samenstelling burgerinitiatief

De samenstelling van ons burgerinitiatief is in het najaar van 2018 veranderd en bestaat nu uit:
Rutger Engelhard, Xander Stolwijk (Noordvest-Molenbuurt)
Annelies Kosijungan, Ywenne Kleiss (Nieuw Leyden)
Diana Burton, Aletta van ’t Hoog (Oude Vest, Maredorp)

U kunt meer over ons bewonersinitiatief lezen op www.nieuwleidsbolwerk.nl
U kunt ons bereiken via 
info@nieuwleidsbolwerk.nl

Nieuwsbrief nr. 2. januari 2019: Belangrijke ronde voor het Energiepark e.o.

De wensen van Nieuw Leids Bolwerk voor een gebiedsvisie

Wij hebben de eerste weken van het jaar gebruikt om onze wensen en toetsingscriteria voor een gebiedsvisie van het Energiepark e.o. samen te stellen. Ze zijn tot stand gekomen op basis van tal van gesprekken, informatie, onderzoek en beleidsdocumenten enz. van het afgelopen jaar. We hebben ze gemakshalve onder de zes thema’s gezet die de gemeente gebruikt op de participatieavonden, zodat u bij elk thema kunt zien wat ons met het Energiepark voor ogen staat. De thema’s en onze zienswijze komen kort samengevat op het volgende neer:

1.Groen en duurzaamheid: Een wijk als groene rustheuvel in een drukke compact versteende stad
2.Leefbaarheid en sociale veiligheid:
Een wijk waar mensen elkaar kennen en steunen
3.Gezondheid:
Een wijk waar kinderen buiten spelen en volwassenen kunnen ontspannen
4.Wonen: 
Een wijk met betaalbare duurzame woningen, gebouwd in harmonie met de stadsnatuur
5.Cultuur, horeca en economie:
Een wijk waar cultuur en horeca ondersteunend zijn aan de woon-en parkfuncties
6.Bereikbaarheid en parkeren:
Een autovrije wijk met een innovatief mobiliteitsprogramma

We hebben deze zes thema ‘s verder uitgewerkt. Dat kunt u op onze website lezen onder wens voor de gebiedsvisie. Het is onze intentie dat deze wensen de dialoog tussen de vele deelnemers van de komende participatieavonden zullen bevorderen.Als u reacties hebt op onze wensen, dan horen we die graag per mail info@nieuwleidsbolwerk.nl 

Uitslag enquête open vragen

De gemeente heeft in december een enquête gehouden die door bijna 1000 mensen is ingevuld. De antwoorden op de open vragen zijn nu ook verwerkt en de uitslag(LINK) kunt u nalezen. “Wat opvalt is, dat kleinschaligheid en rust de boventoon voeren. Daarnaast spelen groen en sport een zeer belangrijke rol in de antwoorden. Over het algemeen bestaat de voorkeur uit een mix van woningen in het gebied. Belangrijkste is betaalbaarheid. Of het nu gaat om sociale woningbouw, woningen voor starters of studenten.Culturele activiteiten vindt men zeker ook kunnen, maar ook hier geldt weer: rust en kleinschalig. Men ziet zich vertoeven in het gebied, terwijl twee buurtbewoners een potje schaken op een daarvoor bestemd tafeltje, kinderen pingpongen, de buurman nog zijn rondje hardloopt en het buurmeisje studeert in het gras.”[1]

We hopen dat de geplande discussies tijdens de participatieavonden op 30 januari en 26 maart a.s. niet vanaf nul zullen beginnen, maar voortbouwen op de resultaten van het afgelopen jaar, de eerste avond op 12 december, de internet enquête en de huiskamergesprekken.
Doe mee en praat mee! Het gaat om de toekomst van een belangrijk stuk Leidse binnenstad. Nog niet aangemeld, het kan nog: aanmeldingsformulier! 

[1]Verslag enquête toekomst Energiepark 2019, gemeente Leiden