NLB in Intentieovereenkomst

De positie van het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk in de samenwerking met de Gemeente en gebiedsontwikkelaars BPD, Steenvlinder en MBEG is vastgelegd in de Intentieovereenkomst.

NLB open normen en Gebiedsconcept Energiebuurt (Overweging J)
De Gemeente neemt de NLB open normen en het Gebiedsconcept Energiebuurt (in het voorjaar van 2019 ontwikkeld door NLB, samen met bewoners en assistentie van BPD en Steenvlinder) als uitgangspunt voor verdere planontwikkeling voor het Energiepark en omgeving, natuurlijk binnen de kaders van de gemeentelijke Gebiedsvisie Energiepark. De NLB open normen zijn als bijlage aan de Intentieovereenkomst toegevoegd.

Gebiedsontwikkelaars hebben de NLB open normen onderschreven (Overwegingen I en K)
BPD, Steenvlinder en MBEG hebben de NLB open normen onderschreven.

De NLB Gebiedsraad (Overweging N en Artikel 8.3)
NLB’s voornemen om in de winter van 2021 te transformeren naar een Gebiedsraad is stevig verankerd in de Intentieovereenkomst. Ook de wijze waarop deze Gebiedsraad bij de verdere uitwerking en uitvoering van deelprojecten betrokken zal zijn, zoals bewaken van de NLB open normen, borgen van de participatie van bewoners en stadspartners en meebeslissen over deelprojecten.

NLB beslist mee aan de voorkant van de besluitvorming (Artikel 4)
NLB is volwaardig lid van de Stuurgroep en het Coördinatieteam van het Haalbaarheidsonderzoek. Besluitvorming hier vindt plaats op basis van consensus. Zijn de partijen het over een issue oneens, dan wordt dat geëscaleerd.

Deelname taakinhoudelijke werkgroepen (Artikel 4.12)
Passende deelname van bewoners en stadspartners aan taakinhoudelijke werkgroepen is geborgd.

Participatie bewoners en stadspartners (Artikelen 5. en 15.3)
NLB trekt het participatietraject van het Haalbaarheidsonderzoek en ontvangt hiervoor een betaalde opdracht van de Gemeente (5.1 en 15.3).

Derde partijen (Artikel 8.3.f)
De gebiedsontwikkelaars BPD, Steenvlinder en MBEG zullen in latere fases derde partijen willen betrekken bij de uitvoering. De Gemeente zal aan de deelname van een derde partij vooraf haar goedkeuring moeten hechten; en zij zal dit pas doen na overleg met NLB.