Gemeentelijke gebiedsvisie Energiepark eo vastgesteld op 17 oktober 2019

Bijeenkomst Commissie Stedelijke Ontwikkeling op 10 oktober 2019

Tijdens de behandeling van de gebiedsvisie in de commissie Stedelijke Ontwikkeling op 10 oktober werd onder andere gesproken over het aantal evenementen in het gebied en het evenementenlocatieprofiel voor het Energiepark. Het college heeft met een zogenaamd erratum de toezegging gedaan om besluitpunt 1d in het raadsvoorstel te vervangen door: “Een evenementenlocatieprofiel te hanteren voor het Energiepark inclusief het Huigpark volgens het nog nader vast te stellen evenementenbeleid.” Hierbij een link naar het erratum: link. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de raad om het evenementenlocatieprofiel van het energiepark te bespreken samen met het evenementen beleid voor de hele stad. Daarnaast is het burgerinitiatief van het Nieuw Leids Bolwerk geprezen door de commissie.

Bijeenkomst raad op 17 oktober 2019

Het college heeft de raad toegezegd om het gebiedsconcept van het Nieuw Leids Bolwerk te beoordelen en te betrekken bij de totstandkoming van het Kaderbesluit. Bij het Kaderbesluit zal het college de raad informeren op welke punten het plan van Nieuw Leids Bolwerk in het Kaderbesluit betrokken is.

Bij de behandeling van de gebiedsvisie in de raad zijn, naast het instemmen met de visie, ook de volgende twee moties aangenomen:

  • (D66/Groen Links) Motie: Behoud van Stadsbouwhuis.
    “Het stadsbouwhuis te benoemen tot ‘bij sterke voorkeur te behouden gebouw’ en bij de keuze tot sloop dit samen met de motivatie voor te leggen aan de Raad.” Aangenomen met 21 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
  • (VVD/CDA) Motie: Bouwen voor starters in het Energiepark.
    In deze motie wordt het college gevraagd zich in te spannen voor de bouw van starterswoningen in het Energiepark. Aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen.

Verder heeft het college naar aanleiding van een Amendement dat ingediend is door D66 toegezegd het aanlichten van de gebouwen behorende bij de industriële historie van de Stedelijke Lichtfabrieken te zullen onderzoeken en de uitkomst hiervan terug te koppelen aan de raad. Door deze toezegging heeft D66 haar amendement ingetrokken.

Nu de Gebiedsvisie Energiepark is vastgesteld, gaan de Gemeente aan de slag met de volgende activiteiten:

  • Voorbereiding bestemmingsplanprocedure;
  • Opstellen beoordelingskader voor burger en marktinitiatieven en de selectieprocedure, die doorlopen wordt om een samenwerkingspartner te vinden;
  • Voorbereiding Kaderbesluit Energiepark.

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt waarschijnlijk in het najaar van 2019 een besluit over de actualisatie van het evenementenbeleid, waaronder het evenementenlocatieprofiel voor het Energiepark.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot het project, zal de Gemeente belangstellenden informeren per mail. Daarnaast kunnen belangstellenden het project Energiepark en omgeving volgen via www.leiden.nl/energiepark. Ook heeft de gemeente periodiek overleg met de klankbordgroep, die bestaat uit een aantal ondernemers in het gebied, omwonenden en stadspartners.

Opgesteld door de Gemeente Leiden, 18 oktober 2019