Econsultatie 1: Toekomst Stadsbouwhuis

De eerste e-consultatie over de toekomst van het Stadsbouwhuis is achter de rug. Op zondag 5 juli sloten wij online enquête over dit onderwerp. In totaal zonden 255 personen het enqêteformulier ingevuld terug. Van 45 respondenten is de herkomst onbekend, 18 wonen buiten Leiden. Van de overige respondenten woont 48% in de buurten rond het Energiepark en omgeving en 52% elders in de stad. Opallend is het relatief hoge percentage respondenten (33%) in de leeftijdsklassen tot 40 jaar. Dit is duidelijk het resultaat van de posting van de online enquête om de Facebookpagina van de Gemeente.

Lees het volledige rapport van de e-consultatie toekomst Stadsbouwhuis.

Conclusies van de e-consultatie ’toekomst Stadsbouwhuis’
Als de respondenten van deze e-consultatie het voor het zeggen zouden hebben dan wordt aan het Stadsbouwhuis geen monumentenstatus toegekend (53% geen monumentenstatus/29% wel). Verder opteert 48% van de respondenten voor een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de bouw van een nieuwe, binnenstedelijke woonbuurt; 21% opteert voor behoud en transformatie van het gebouw.

Bij behoud en transformatie van het Stadsbouwhuis is 53% van de respondenten het oneens met het voorstel om aan de kant van het Huigpark nieuwe appartementengebouwen aan te bouwen. Twee derde van respondenten zou er verder geen problemen mee hebben als de gevel van het Stadsbouwhuis gewijzigd wordt ten behoeve van de nieuwe woonfunctie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van balkons.

Over een gedeeltelijk sloop van het Stadsbouwhuis en nieuwbouw voor sociale huurwoningen wordt genuanceerd gedacht, evenals over een nieuwe mogelijke verbindingsstraat tussen de Langegracht en het Huigpark dat onderdeel is van dit scenario.

Van de respondenten vindt 81% het belangrijk (57% zelfs heel belangrijk) dat, bij een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de ontwikkeling van een nieuwe binnenstedelijke woonbuurt, optimaal kan worden ingespeeld op de behoefte in de woningmarkt en een verscheidenheid aan woningtypes voor een verschillende doelgroepen (starters, jonge gezinnen, ouderen) gebouwd wordt.

Als geen parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, zoals in scenario van behoud en transformatie is 52% van de respondenten het ermee eens dat nieuwe woningen zonder parkeerplaats en zonder parkeervergunning aangeboden worden (32% is het hier niet mee eens). Aan de andere kant, in hun response op het scenario sloop en nieuwbouw vindt 53% van de respondenten het belangrijk dat bewoners hun auto in het woongebied (uit het zicht) kunnen parkeren; 28% vindt zo’n parkeeroplossing niet belangrijk.