NLB bestuursbesluit Ontwikkelplan

Het Nieuw Leids Bolwerk heeft besloten het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving ten volle te ondersteunen. Hierbij werd wel mede namens het bestuur van de wijkvereniging Nieuw & Noord, één voorbehoud gemaakt. Dit voorbehoud betreft de bouw van een nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel, ter hoogte van de Mareschool. Verder plaatste het Nieuw Leids Bolwerk vijf kanttekeningen bij het Ontwikkelplan. Deze kanttekeningen betreffen het cultuuraanbod, de financiële haalbaarheid van het ontwerp voor het Huigpark, de noodzakelijke aanpassing van het evenementen locatieprofiel, de instelling van een ‘kwaliteitsteam’ om de uitvoering te bewaken en de voorgenomen Gebiedsraad voor het Energiepark en omgeving als hèt participatie- en adviesorgaan (bij alle majeure kwesties) bij de uitvoering van het plan.

De volledige tekst van het bestuursbesluit:

Tijdens zijn vergadering van 26 maart 2021 heeft het bestuur van de Stichting Leefstad Leiden, de rechtspersoon achter het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving besproken en besloten het plan en de voorstellen daarin ten volle te ondersteunen.

Op één onderdeel van het voorstelde Ontwikkelplan maakt het bestuur, mede namens de wijkvereniging Nieuw & Noord (Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West), echter een voorbehoud en wel de voorgenomen nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel ter hoogte van de Mareschool.

Wij maken dit voorbehoud om de volgende redenen:

Verkeersoverwegingen. De risicovolle verkeerssituatie op de nu al drukke Maresingel waar de extra brug ‘aan land komt’ wordt complex en gevaarlijk, mede door de aanwezigheid van de Mareschool: overstekende kinderen (te voet en op de fiets) en het stoppen van auto’s en fietsen van ouders die hun kinderen bij school afzetten of komen ophalen. Deze risico’s zijn eerder al door de Gemeente vastgesteld tijdens de planvorming voor de herinrichting van de Maresingel en zullen met de komst van de voorgestelde voetgangersbrug alleen maar toenemen.

Historisch overwegingen. De Maresingel kende vroeger maar één overgang, bij de Marepoort (waar nu de Heen-en-Weer brug ligt). Door de jaren heen zijn ten oosten van de Marepoort tot aan de Zeilpoort vier nieuwe overgangen over het water gemaakt. Nog een extra overgang, tegenover het Energiepark, past niet in het historisch stadsbeeld. De Gemeente heeft de voorgestelde aanleg van loopvlonders langs de walkant bij het Papegaaisbolwerk op grond van historisch overwegingen tegengehouden. Waarom wordt daar wel het historisch stadsbeeld belangrijk geacht en bij de aanleg van een nieuwe brug (op dezelfde plaats) niet?

Financiële overwegingen. De noodzaak van een extra brug is onduidelijk omdat er op 75 meter afstand van de geplande plaats al een vaste overgang over Maresingel naar het Energiepark is (de dam). We achten een extra brug een overbodige uitgave en zien liever het benodigde bedrag geïnvesteerd worden in de versterking van het ‘groen’ in het Energieparkpark.

Overlast overwegingen. Verwachte toename van (parkeer)overlast van bezoekers die vanuit het centrum naar huis gaan (en vice versa), met name in de avonduren.           

Verder willen wij graag de volgende kanttekeningen plaatsen bij het Ontwikkelplan Energiepark en omgeving:

Cultuur aanbod. Het bestuur acht de schets van het culturele programma vaag en weinig richtinggevend, mede waarom gekozen is voor het aanstellen van een programmamanager voor de verdere uitwerking en realisatie van onder meer een passend cultuur aanbod. De selectie van deze functionaris zou ons inziens in overleg met de Gebiedsraad en in de openbaarheid moeten plaatsvinden.

Parkontwerp. Het voorliggende parkontwerp spreekt ons aan, maar het bestuur vraagt uw college over de uitvoering ervan harde afspraken te maken in de SOK. Een deel van het parkontwerp betreft een kwaliteitsimpuls van het Huigpark. Dit park ligt niet binnen het projectgebied en een toets op de financiële haalbaarheid van de uitvoering van dit deel van het parkontwerp is daarom niet uitgevoerd. Het bestuur vraagt het college om een toets op de financiële haalbaarheid van dit deel van het parkontwerp als nog te laten uitvoeren, en als blijkt dat onvoldoende financiering beschikbaar is hiervoor een oplossing te zoeken.   

Evenementen locatieprofiel. Gelet op het bereiken van de beoogde woonkwaliteit en de thans voorliggende vormgeving daarvan is aanpassing van dat evenementen locatieprofiel noodzakelijk. Het bestuur vraagt het college om het profiel in overleg met de opvolger van NLB, de Gebiedsraad, de wijkverenigingen en bewoners in omliggende woonbuurten naar de toekomstige nieuwe situatie aan te passen.  

Stedenbouwkundige kwaliteit. De stedenbouwkundige kwaliteiten van het Ontwikkelplan zullen in de komende jaren architectonisch uitgebouwd worden. Het bestuur vraagt het college om een ‘kwaliteitsteam’ van Leidse professionals en bewoners te formeren die dit proces van uitwerking  gaat begeleiden.

Participatie. Het bestuur vraagt uw College vast te stellen dat de Gebiedsraad voor de Gemeente en OCE hèt participatie- en adviesorgaan bij alle majeure kwesties in het kader van de uitvoering van het Ontwikkelplan Energiepark en omgeving zal zijn.