NLB open normen: wat willen bewoners

Wat bewoners willen terugzien in het ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving? In de onderstaande compilatie van de open normen is aangegeven hoe belangrijk de bewoners elk van de open normen vinden en willen terugzien in het ontwikkelplan. De percentages in de tekst geven aan hoeveel van de bewoners de voorafgaande open norm heel erg belangrijk of belangrijk vinden (1).

Een groot nieuw stadspark
Veruit het belangrijkste dat de bewoners in de gemeentelijke gebiedsvisie willen terugzien is de samenvoeging van het Energiepark, het Ambachts-park, het Huigpark en het Marepark tot één groot stadspark (zoals het Plantsoen in het zuidelijk deel van de binnenstad) (94%). Daarom zal niet getornd mogen worden aan de huidige ‘groenbestemming’ van het Energiepark en het Ambachtsplein ten noorden van de doorgetrokken historische lijn van de 3de Binnenvestgracht (85%). Bewoners vinden het belangrijk dat de biodiversiteit in het park wordt vergroot en fauna en flora worden beschermd (85%). Zij pleiten verder dat verharding van de ondergrond in dit nieuwe stadspark tot een minimum beperkt wordt om het waterbergend vermogen van het gebied te maximaliseren (85%).

Een buurt om te wonen, werken en leren
De bewoners vinden het belangrijk dat het gebied ten zuiden van de historisch lijn van de 3de Binnenvestgracht in de gebiedsvisie wordt ingericht voor ‘wonen, werken, leren’ (86%). Zij wensen dat woningen en appartementen worden ontwikkeld in harmonie met de stadsnatuur in het Energiepark, Ambachtsplein en Huigpark (85%) en dat het historisch stadsgezicht niet zal worden aangetast, bijvoorbeeld door hoogbouw (83%).

De bewoners vinden het verder belangrijk dat de nieuwe woonbuurt ruimte gaat bieden aan diverse doelgroepen en leef- en woonvormen. Hierbij moeten drie doelgroepen voorrang krijgen: Leidse starters, Leidse 55-plussers die willen verhuizen naar een kleinere woning, en Leidenaren die teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar onvoldoende financiële armslag hebben om op de huidige woningmarkt een woning te kopen (80%). In de nieuw buurt zal ruimtelijke concentratie van één doelgroep of woningcategorie moeten worden vermeden (85%).

De bewoner streven naar een wijk waar bewoners elkaar kennen en steunen (75%), maar zij willen geen sociale controle, je moet wel je eigen gang kunnen gaan. Of zoals een bewoner aantekende: ik ben niet vanuit
een dorp naar de stad gekomen om in mijn wijk iedereen te kennen.

Een gezonde wijk
De bewoners staat heel duidelijk een gezonde wijk voor ogen waar kinderen (van 0-100 jaar) buiten spelen, zowel in het park als op straat (93%). De wijk moet gezond bewegen gaan bevorderen: lopen en fietsen wordt aangemoedigd, terwijl het bezit van auto’s juist ontmoedigd wordt (87%).

Economisch activiteiten, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot geluidsniveaus die de wettelijke geluidslimieten te boven gaan, zowel in de wijk als ook in de omliggende woonbuurten (92%).

Stedelijke ontwikkeling
De bewoners vinden het belangrijk dat het groene karakter van het Energiepark en omgeving (inclusief de nieuwe woonwijk) wordt versterkt (85%) en dat het Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark de ontwikkeling van het ‘groen’ gaat bepalen (85%). De nieuwe wijk moet klimaat-adaptief worden (92%) en de gebiedsontwikkeling zelf op klimaat – en energie-neutraal plaats wijze plaatsvinden (85%). De bewoners vinden het minder belangrijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen het stedenbouw-kundige ontwerp van Nieuw Leyden en dat van de nieuwe woonbuurt in het plangebied (58%). Ook het bouwen van huizen en appartementen op basis van particulier of collectief opdrachtgeversschap wordt minder belangrijk gevonden (63%).

De Binnenvest
De bewoners vinden dat De Binnenvest en de mensen die er worden opgevangen een prettig thuis hebben in de wijk (83%). Minder belangrijk is of het centrale opvangcentrum voor daklozen ‘De Binnenvest’ gevestigd blijft in het gebouw van de Nieuwe Energie of naar een andere plek in de nieuwe wijk gaat verhuizen (58%). Wel belangrijk is dat de ingang van De Binnenvest in de buurt van het politiebureau blijft, dit in verband met
de handhaving van de sociale veiligheid in de omliggende buurten.

Voorzieningen
De bewoners zijn van mening dat voorzieningen zoals scholen, buurt-winkels en sociale voorzieningen in het Energiepark en omgeving de leefbaarheid van de wijk en de omliggende woonbuurten ten goede zullen komen (86%). Iets minder belangrijk vinden zij dat er in de nieuw wijk zorgvoorzieningen voor bewoners en die van omliggende woonbuurten komen (58%).

Evenementen, cultuur en horeca
Over evenementen in het Energiepark zijn de deelnemers van de online consultaties duidelijk: het Energiepark krijgt in de gebiedsvisie geen bestemming van een evenementenlocatie (74%) en culturele activiteiten en horeca dienen altijd ondergeschikt en ondersteunend te zijn aan de woon-en parkfuncties van de wijk (74%).

De angst voor de komst van het kleine broertje van de Amsterdamse Westergasfabriek leeft nog steeds onder de bewoners. Culturele activiteiten dienen klein van opzet te zijn. Een dichtersfestival, klassiek parkconcert (met onversterkte muziek), kinderspelen, beelden tentoonstelling moeten kunnen. Een theehuis of café ook. Voor de bewoners is het verder belangrijk dat economisch baten uit culturele, horeca en andere activiteiten ten goede komen aan Leiden en niet weg vloeien naar elders (74%). Maar helemaal uitsluiten willen zij ondernemers van buiten Leiden ook weer niet: sluit de ketens uit, maar goede kleinere ondernemers uit andere gemeenten moeten welkom zijn.

Bereikbaarheid en parkeren
De bewoners vinden het belangrijk dat de wijk en elk afzonderlijk te realiseren project daarbinnen een innovatief mobiliteitsprogramma kent, waarbij autogebruik en/of bezit wordt gereduceerd (84%). En verder, mobiliteitsprogramma’s voor de nieuwe wijk mogen niet leiden tot parkeeroverlast in de omliggende wijken. Auto’s moeten, als het aan de bewoners ligt, in de wijk uit het zicht worden geparkeerd (81%).

Verder is van belang dat economische activiteiten in de nieuwe wijk, inclusief cultuur en horeca, niet mogen leiden tot parkeeroverlast van auto’s en fietsen, ook niet in de omliggende woonbuurten (90%). Aandacht wordt gevraagd om in de gebiedsvisie ook op te nemen dat ook fietsen uit het zicht geparkeerd moeten kunnen worden. Verder vinden de bewoners dat economische activiteiten niet mogen leiden tot een verhoging van de
verkeersdruk op de Langegracht (79%).

Tot slot
De bewoners geven aan dat zij het belangrijk vinden dat in het ontwikkel-plan voor het Energiepark en omgeving expliciet rekening wordt gehouden met de potentiële impact van geplande ontwikkelingen op het leefklimaat in de omliggende woonbuurten – Noordvest-Molenbuurt, Maredorp, Noorderkwartier-West, Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid (87%). Zoals één van hen opmerkte: de voorwaarde voor herontwikkeling van het gebied moet zijn dat het leefklimaat in de omliggende buurten er niet op achteruit mag gaan. Een andere respondent voegde daaraan toe: dit is de plicht van de gemeente!

(1) De open normen zijn aan 350 bewoners voorgelegd met deze vraag elk van de open normen te waarderen op een vijf punts schaal van heel belangrijk tot heel onbelangrijk. 21% van hen hebben aan deze online consultatie meegewerkt.

Lees de NLB open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving (april 2019).