Samenvattend verslag van het participatietraject

In de bijgesloten PDF wordt een samenvattend verslag participatietraject gegeven dat is gevolgd tijdens het opstellen van een haalbaar Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving. Dit onderzoek is gezamenlijk door de Gemeente Leiden, het burgeninitiatief Nieuw Leid Bolwerk (NLB) en het Ontwikkelingsconsortium Energiepark (OCE: BPD, Steenvlinder en MBEG) uitgevoerd.

Het participatietraject kende vier clusters van activiteiten: (1) informeren, (2) consulteren, (3) mee-ontwikkelen en (4) mee-beslissen.

Informeren van bewoners en stadpartners
Stadsbijeenkomsten werden georganiseerd om bewoners en stadspartners bij te praten; online enquêtes uitgezet om ontwikkelscenario’s, dilemma’s en knelpunten aan bewoners en stadspartners voor te leggen; en, ronde tafelgesprekken belegd om deze verder uit te diepen. In de opmaat naar deze stadsgesprekken, enquêtes en toetsingsgesprekken organiseerden Gemeente, NLB en OCE brede publiciteitscampagnes om zoveel mogelijk bewoners te betrekken. In deze campagnes werd gebruikt gemaakt de NLB Nieuwsbrief, advertenties, redactionele artikelen in Leidse media, huis-aan-huis flyers, gemeentelijke mailinglijst Energiepark, gemeentelijke sociale media en de websites van het Nieuw Leids Bolwerk van de Gemeente. Verder hebben twee wijkverenigingen rond het Energiepark oproepen om deel te nemen aan participatieactiviteiten doorgezet via hun wijkkranten en sociale media.

Consulteren: online enquêtes en digitale toetsingsgesprekken
OCE en NLB hebben drie online enquêtes uitgezet om bewoners te vragen naar hun mening over ontwikkelscenario’s, dilemma’s en knelpunten bij de planvorming en om hun suggesties en ideeën over een veelheid van onderwerpen op te halen. Met de 1st enquête werden drie ontwikkelscenario’s voor het Stadsbouwhuis aan bewoners voorgelegd; in de 2de enquête stonden dilemma’s centraal waarvoor de ontwikkelaars zich geplaatst zagen; en in de 3de werden een aantal prangende knelpunten voorgelegd. In begin oktober heeft het NLB een zestal digitale rondetafelgesprekken voor bewoners en stadspartners georganiseerd met als doel om met hen in kleine groepjes bepaalde dilemma’s of knelpunten te bediscussiëren en over oplossingen te brainstormen.

Mee-ontwikkelen: werkgroepen en bewoners-adviesgroepen
Voor de ontwikkeling van een haalbaar ontwikkelplan zijn werkgroepen opgezet om voor deellocaties en overkoepelende thema’s deelplannen te ontwikkelen. In deze werkgroepen werkten OCE, de Gemeente en het NLB samen. OCE leverde steeds de trekker, de Gemeente bracht één of meer direct betrokken ambtenaren aan tafel en NLB vaardigde bewoners af die de noodzakelijke deskundige expertise en bestuurlijke ervaring hadden om in de werkgroepen een bijdrage te kunnen leveren. OCE benoemde ook adviseurs in deze werkgroepen, zoals stedenbouwkundig- en landschapsarchitecten, deskundigen op het mobiliteit en duurzaam bouwen. De participatiedeskundigen die NLB assisteerden hebben de NLB- vertegenwoordigers waar nodig geadviseerd.

Meebeslissen
NLB nam volwaardig deel aan de besluitvorming tijdens het onderzoek, op alle niveaus (kernteam, coördinatieteam en stuurgroep) en over alle onderwerpen (behalve financiën).

Apart van dit participatietraject is de Gemeente de klankbordgroep voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving (gevormd in 2019 voor de formulering van de gemeentelijke gebiedsvisie) blijven informeren over de voortgang van het Haalbaarheidsonderzoek. Verder vond afstemming plaats met een ander participatietraject
dat de Maatschappelijke Opvang uitvoert voor de planning van een nieuwe vestiging van De Binnenvest.

Wilt u het samenvattend verslag van het participatietraject lezen?
Ga naar het verslag.