Petitie Energiebuurt Leiden aangeboden aan wethouder Fleur Spijker

Tijdens de vergadering van de Raadcommissie Stedelijke Ontwikkeling van 12 september 2019,  heeft Nieuw Leids Bolwerk de petitie voor de nieuwe Energiebuurt aangeboden aan wethouder Fleur Spijker en de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Maar liefst 429 betrokken bewoners en stadspartners hebben hun handtekening gezet. Vraag aan de commissie is om de wethouder aan te moedigen om samen met het burgerinitiatief en zijn partners te onderzoeken of het gebiedsconcept Energiebuurt uitgevoerd kan worden.

Tijdens de aanbieding van de petitie  hebben we de wethouder gecomplimenteerd voor de organisatie van een open en breed opgezet participatietraject en voor de ontwikkeling van een gedegen gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Wij hebben uitgelegd dat wij echter vinden dat  een andere vorm van participeren past bij de huidige tijd en de participatiemaatschappij en in de geest is van de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Wij geloven in burgers als initiatiefnemers, een gemeente die faciliteert, stimuleert en de publieke belangen bewaakt en natuurlijk de gemeenteraad die besluit.

Zie de volledige tekst van het inspreken door NLB aanbieding
Zie de video van het inspreken door NLB (start bij tijdstip 3.02.28)
Zie de stand van zaken vwb de ondertekening van de petitie (per 12 september 2019)

 

Wel reuring – geen rumoer!

Onder de titel Wel reuring – geen rumoer! heeft de gemeente Leiden het verslag gepubliceerd van de grote participatiebijeenkomst op 30 januari jl.. Tijdens deze bijeenkomst discusieerden ruim 100 belangstellenden, overwegend bewoners, over hun  wensen betreffende een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

Dr Louk Box, die ook het verslag van de huiskamergesprekken maakte, heeft een uitgebreide samenvatting van de discussies gemaakt.  Lees zijn  zeer informatieve verslag dat hij de titel meegaf  Wel reuring- geen rumoer! 

Gebiedsvisie en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Energiepark

In het bestuursakkoord 2018-2022 staat ‘Het Energiepark en het naastgelegen gebied rond het Stadsbouwhuis bieden unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw en skleinschalige culturele evenementen. We werken mee aan verder eplanontwikkeling voor dit gebied, met zorgvuldigheid boven snelheid‘.

Een gebiedsvisie is nodig
Om dit beleidsvoornemen te impelementeren  is een gebiedsvisie nodig voor het noordelijk deel van de binnenstad.  Lees verder

Specifieke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Energiepark
Voor de ontwikkeling van het Energiepark heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk specifieke randvoorwaarden ontwikkeld. Deze zijn

  • Het Energiepark moet groenbestemming behouden
  • Geen nieuwe evenementenlocatie in het Energiepark
  • Publieke ruimte moet publieke ruimte blijven
  • Het geluidsniveau in het Energiepark mag de 45 dB(A) 
  • Geen versterkte muziek in het Energiepark
    Strikte handhaving van het alcoholverbod in de publieke ruimte van het Energiepark, Ambachtsplein en omliggende woongebieden moet blijven
  • Geen terrassen aan de waterkant
  • Gemeente heeft recht op eerste terugkoop van het Scheltemacomplex, de industrieel erfgoed gebouwen in het Energiepark en de Nuon-centrale
  • Scheltemacomplex: geen terrasboot en geen horecavergunning voor de tuin van het complex.

Meer over deze randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Energiepark

Lees ook Twee plannen voor het Energiepark

 

Leiden, 15 juni 2018

Beleidsakkoord 2018-2022 is openbaar


Beleidsakkoord (pdf).

Duurzame woningbouw krijgt veel aandacht in het nieuwe beleidsakkoord 2018-2022. Ons voorstel voor het Nieuw Leids Bolwerk past vierkant in beleidsvoornemens van het nieuwe College, zowel het bouwconcept en de type woningen als ook de wijze waarop het voorstel tot is gekomen, als een bewonersinitiatief.

Tot onze spijt heeft de coalitie besloten om ruimte te laten voor het voorstel van de MBE groep.  Onder het hoofdje Binnenstad (p 32): ‘Humanitas campus rondom de Witte Singel hoort bij de verdere verbetering van de binnenstad, net als ontwikkeling van het Energiepark en het Cultuurkwartier, tussen de Lammermarkt, Haarlemmerstraat en de energiecentrale. Het Energiepark en het naastgelegen gebied rond het Stadsbouwhuis bieden unieke kansen voor herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw en kleinschalige culturele evenementen. We werken mee aan verder planontwikkeling voor dit gebied, met zorgvuldigheid boven snelheid.’

 We hebben bij één van de onderhandelaars navraag gedaan hoe we deze paragraaf moeten lezen: het nieuwe College wenst de deur voor de MBE Groep en haar plannen voor het Scheltemagebouw, het Energiepark en de Nuon-centrale  open te houden.  Immers, ‘zo’n aantrekkelijke marktpartij willen we toch wel graag aan de stad binden’.  Ons verzoek aan de onderhandelende partijen om in het akkoord vast te leggen dat er eerst met bewoners en stadspartijen een gebiedsvisie voor Noordvest zou worden opgesteld om pas daarna over de invulling van die visie te gaan praten lijkt het dus niet gehaald te hebben. Er is dus werk aan de winkel!

Download: Bestuursakkoord 2018-2022

Wat wil de gemeente dat we niet te weten komen?

Scheltema Leiden wilde weten wat de Gemeente en MBE Groep hadden  afgesproken over de toekomst van Scheltema en vroeg informatie daarover  op. Na veel vijfen en zessen en een Wob verzoek zond de Gemeente de intentieovereenkomst toe die zij in het voorjaar 2017 met de MBE Groep had afgesloten (deze intentieverklaring staat centraal in één van onze reacties op de Haalbaarheidsstudie Creativiteit met een groen aureool,  26 januari 2018). Scheltema Leiden was daar niet tevreden mee en vroeg ook om de correspondentie tussen de Gemeente en de MBE groep in het kader van deze overeenkomst. De Gemeente weigerde deze informatie te verschaffen en een geschillencommissie moest er aan te pas komen om haar te dwingen om de gevraagde informatie alsnog aan Scheltema toe te zenden. Dat heeft de Gemeente op  11 april jl. inderdaad gedaan (zie brief), maar niet nadat vrijwel alle informatie in de toegestuurde stukken was weggelakt, zoals in het document hieronder. Wat is het dat de Gemeente wil dat we niet te weten komen?

Een dik dossier vol met emails waarin bijna alle informatie is weggelakt