Twee plannen voor het Energiepark

Het Energiepark schreeuwt om aandacht. Voor doorontwikkeling van dit park liggen twee plannen op tafel, het Nieuw Leids Bolwerk en de Watergasfabriek.

Het Nieuw Leids Bolwerk is het resultaat van een burgerinitiatief dat pleit voor  de bouw van duurzame en energieneutrale woningen en appartementen aan het Energiepark (en het Huigpark) en voor de vorming één groot stadspark in het noordelijk deel van de binnenstad. De Watergasfabriek is een voorstel van een grote vastgoed investeerder, de MeijerBergman Erfgoed Groep, om het kleine broertje van de Amsterdamse Westergasfabriek naar het Energiepark (en het Scheltemacomplex) te halen.

De twee voorstellen verschillen fundamenteel van elkaar. Het Nieuw Leids Bolwerk draagt bij aan het vergroten van het aantal woningen in Leiden, de versterking van het Singelpark en een duurzaam groen Leiden, en staat voor de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat van onze binnenstad. De Watergasfabriek staat voor de versterking van de Leidse cultuursector en draagt bij aan een verruiming van het aanbod van horeca en evenementen in de binnenstad.

Het Nieuw Leids Bolwerk

Nieuw Leids Bolwerk, een burgerinitiatief geworteld in een gebiedsvisie

Het Nieuw Leids Bolwerk is voortgekomen uit een burgerinitiatief met brede bewonersparticipatie. Het plan is geworteld in een gebiedsvisie  voor het noordelijk deel van de binnenstad waarin wonen, werken, leren en recreëren en versterking van het Singelpark centraal staan.

Belangrijke kenmerken van het plan zijn:

 • Bouw van duurzame en energie-neutrale woningen en appartementen plus les- en bedrijfsruimtes
 • Toevoeging van 5.850 m2 groen aan het Energiepark, meer bomen, grotere biodiversiteit
 • Groot stadspark, een groene long in versteende woonwijken dat evenals het Plantsoen  een rustzone in bruisende binnenstad is, voor mens en dier
 • Autovrije woonbuurt, parkeren onder de huizen
 • Ruimte creëren voor noodzakelijke klimaatadaptaties
 • Ruimte voor activiteiten vanuit de gemeenschap, zoals een schooltuin, een bijenstal, een heemtuin, en voor
 • Niet-commerciële kleinschalige evenementen (cultuur, sport, educatie, etc.) georganiseerd door Leidenaren, scholen en andere Leidse stadspartijen.

In het plan wordt het opvangcentrum voor daklozen, Binnenvest, geaccommodeerd  en het beheer van de openbare ruimte rond het centrum verbeterd om overlast door daklozen verder terug te dringen. De strikte handhaving van het alcoholverbod in het Energiepark en buurten er omheen blijft van kracht voor een optimale sociale veiligheid

Bij de verdere ontwikkeling en de uitvoering van het plan zullen verschillende markt- en Leidse stadspartijen betrokken worden. Hierbij behoudt de gemeente de regie.

De Watergasfabriek

Watergasfabriek, fase 1 (2020) en fase 2 (2025)

De Watergasfabriek is het initiatief van een internationale vastgoed investeerder, de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het voorstel is tot stand gekomen  zonder enige participatie van bewoners. Met plan beoogt  de MeyerBergman Erfgoed Groep een bijdrage te leveren aan  de Leidse cultuursector en het aanbod van evenementen en horeca in Leiden te vergroten.

Belangrijke kenmerken van het plan zijn:

 • De creatie van op termijn een evenemententerrein van in potentie 5.850 m2 en een  capaciteit van 9.500 bezoekers
 • Evenementen (cultuur, muziek, film, etc.) en horeca  georganiseerd door één marktpartij met het alleenrecht op de programmering van het Energiepark
 • Geluidoverlast in de woonbuurten in de buurt van het Energiepark door harde muziek tijdens evenementen – Cat 2b – 97 dB(A)
 • Overlast door bezoekersparkeren  en andere ‘evenementen-gedoe’ in buurten rond het park
 • Geen ruimte voor activiteiten vanuit de gemeenschap, het Energiepark is een locatie voor evenementen
 • Geen ruimte voor klimaatadaptaties omdat het Energiepark voor de evenmenten grotendeels verhard zal worden

Door de uitvoering van dit plan komt de Binnenvest onder druk te staan omdat evenementen en daklozen medeburgers slecht samengaan. De MeyerBergman Erfgoed Groep stelt een  nieuwe aanlooproute voor daklozen voor, via een nieuw bruggetje over de Maresingel (dat zal op het schoolplein een schoolplein van de Mareschool).  Vanwege alcohol gebruik in de horeca en tijdens evenementen zal stikte handhaving van het alcoholverbod in publieke ruimte  onmogelijk zijn and de  sociale veiligheid in de buurt verminderen. suboptimaal

Dit voorstel zal door één internationale marktpartij worden uitgevoerd en geëxploiteerd. De partij  neemt de regie over en ontzorgt de gemeente. Meer informatie: www.watergasfabriek.nl of www.energieparkleiden.nl