Ontwikkeling van het Energiepark op basis van een gebiedsvisie

Een kijk op de wijk cc Vrienden van het Singelpark

Het staat buiten kijf dat er ‘iets’ met de industrieel erfgoedgebouwen in het Energiepark en met het park zelf moet gebeuren. Het Energiepark maakt echter deel uit van een stedelijk ontwikkelingsgebied met vermoeide kantoren en de Nuon-centrale die in 2022 leeg komt te staan. Een gebiedsvisie specifiek voor dit deel van de binnenstad ontbreekt nog. Zo’n visie moet ten grondslag liggen aan alle besluiten over plannen voor de toekomst van het gebied, ook die van het Energiepark; en zeker als de uitvoering van plannen de toekomst van dit deel van de binnenstad ingrijpend en blijvend zullen gaan bepalen.

Specifieke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Energiepark

 1. Energiepark moet groenbestemming behouden
  Versterking van groen (bomen, biodiversiteit), ruimte voor klimaatadaptaties
 2. Geen nieuwe evenementenlocatie in het Energiepark
  De huidige evenementendruk in de wijk Noordvest-Molenbuurt is al te hoog met vier evenementlocaties (Lammermarkt, Huigpark, Ambachtsplein en Oude Singel, en aanpalend de Beestenmarkt) met een overdaad aan evenementen van geluidscategorie 2a, 2b en 3.
 3. Publieke ruimte moet publieke ruimte blijven
  Geen uitgifte van een exclusief mandaat aan één (markt)partij om in het Energiepark (en op het Ambachtsplein) eigenstandig evenementen te kunnen programmeren.
 4. Het geluidsniveau in het Energiepark mag de 45 dB(A) niet overschrijden
  Het gewenste geluidsniveau binnenshuis mag gedurende de nachtelijke uren de 25 dB(A) niet te boven gaan. Woningen gebouwd voor 1982 beschikken in het algemeen over een geluidwering van ca. 20 dB. Dit betekent dat het buitenniveau niet meer mag zijn dan 45 dB(A).
 5. Geen versterkte muziek in het Energiepark
  Bij (kleinschalige) evenementen in het Energiepark mag allen niet versterkte muziek ten gehore worden gebracht.
 6. Strikte handhaving van het alcoholverbod in de publieke ruimte van het Energiepark, Ambachtsplein en omliggende woongebieden moet blijven
  Dit in verband met de vestiging van de Binnenvest op het Papegaaisbolwerk in het Energiepark. Strikte handhaving van het alcoholverbod is niet verenigbaar met een eventuele (nieuw) evenementenlocatie in het Energiepark
 7. Geen terrassen aan de waterkant
  Mocht zich in één of meer industrieel erfgoedgebouwen aan de Maresingel (kleinschalige) horeca gaan vestigen dan zullen eventuele terrassen gelokaliseerd worden aan de zuidzijde van de gebouwen – uitkijkend op het Energiepark.
 8. Door de gemeente verkochte panden (zoals bijvoorbeeld het Scheltemacomplex, de industrieel erfgoed gebouwen in het Energiepark en de Nuon-centrale) kunnen niet zonder nadrukkelijke toestemming van de Gemeente doorverkocht worden aan derden.
  De Gemeente behoudt nadrukkelijk het eerste recht van terugkoop.
 9. Scheltemacomplex: geen terrasboot en geen horecavergunning voor de tuin van het complex
  In de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep wordt gesproken over een terrasboot in de Oude Singel en horeca in / intensieve programmering van de tuin van het gebouw. Beiden zullen onacceptabele geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaken (bijvoorbeeld door het klankkasteffect van de court waarin de tuin ligt).