Het gaat beginnen!


 Het haalbaarheidsonderzoek gaat van start en wij doen mee!

Gemeentelijke gebiedsvisie: stedenbouwkundig raamwerk

Waar staan we nu? 
We verwachten dat het College op 12 mei de definitieve beslissing neemtom samen met Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en Meyer Bergman Erfgoed Groep een haalbaarheidsonderzoek voor het Energiepark e.o uit te gaan voeren. Samen met de gemeente trekken we hier 6 maanden voor uit en dan moeten de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek er liggen, zodat de Raad er voor het eind van het jaar over kan beslissen. De gebiedsvisie van de gemeente (raadsbesluit oktober 2019) zal bij dit onderzoek leidend zijn. Wij zullen erop toezien dat de plannen voor het Energiepark tegemoetkomen aan NLB’s ‘open normen’, die we samen met jullie hebben opgesteld.

Participatie
Daar draait het ons natuurlijk om! NLB zal in de persoon van bestuurslid Jos van Iersel, zitting hebben in de Stuurgroep van het haalbaarheidsonderzoek naast de wethouder, de ambtelijk opdrachtgever en de drie directeuren van het consortium. Verder maakt Rutger Engelhard deel uit van een driekoppig coördinatieteam, waarin hij samen met de gemeentelijk projectleider en één van de directeuren van het consortium leiding zal geven aan het onderzoek. Dat bewoners op deze wijze vertegenwoordigd zijn in de voorbereiding van een binnenstedelijk ontwikkelingsproject is uniek in Leiden, misschien wel in Nederland. 
We hebben jullie als onze achterban hierbij hard nodig. We zullen jullie niet alleen blijven informeren, maar tijdens de uitvoering van het onderzoek jullie mening en advies vragen. Helaas kan dat tot 1 juli 2020 niet met bijeenkomsten. We zullen onder andere online enquêtes houden.  
In augustus zullen we samen met Leidse Gesprekken werkateliers organiseren over concept plannen voor deelgebieden: wat doen we met het Stadsbouwhuis en het gebouw van de Sleutels? Wat gaat er gebeuren op het Ambachtsplein? Ook zullen bepaalde thema’s zoals de inrichting en programmering van het park en de erfgoedgebouwen en parkeren & mobiliteit besproken moeten worden. Op onze website leggen we uit hoe we een betekenisvolle participatie van bewoners en stadspartners willen vormgeven. 
Jullie zijn onmisbaar om ervoor te zorgen dat het Energiepark en omgeving ontwikkeld wordt op een manier zoals dat ons, bewoners en stadspartners, voor ogen staat.

We roepen jullie daarom op om mee te gaan doen en je te laten horen!

Laat op de NLB website weten dat je ons steunt en geef daarbij aan of je online enquêtes wil ontvangen, mee wilt doen aan de werkateliers en uitgenodigd wilt worden voor stadsbijeenkomsten in augustus en september (als de corona-restricties zijn versoepeld). 
Heb je verstand van websitebeheer, E-consulting, fotografie, grafische vormgeving of verslaglegging, meld je alsjeblieft aan. Ook kennis van duurzaam bouwen, stadslandbouw, alternatieve mobiliteit en energie zijn meer dan welkom! Op onze website vind je de laatste informatie. Het gaat om een half jaar, dus te overzien én een leuke afleiding in deze Coronatijd. Mail ons of bel 06.57567356(Diana), 06.21980017 (Aletta)

Evenementenlocatie
Wij vechten voor onze open normen, maar soms besluit de gemeenteraad anders. Ondanks onze ingediende bezwaren en het ‘inspreken’ door Diana van den Bergh tijdens de Commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft de Raad op 23 april toch besloten, dat het Ambachtsplein, het Huigpark en het Energiepark samen één evenementenlocatie zullen vormen. Er worden jaarlijks 12 evenementen toegestaan in geluidscategorie 1 (eindtijd 20.00uur met max. 70 dB) en 6 in de geluidscategorie 2a (eindtijd 23.00u en za/zo 24.00u met max. 90dB). We vinden dit heel jammer, maar we leven in een democratische rechtstaat. We zullen ons samen met jullie sterk maken voor de handhaving van de geluidsnormen en tijden van deze evenementen. En participeren bij de evaluatie van de evenementenlocaties.

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl
Samen maken we onze buurt

 
 
  
 
 
 
  


 


 
 
  Copyright Nieuw Leids Bolwerk 2018
 

EVEN BIJPRATEN

Even bijpraten
Wat is er gebeurd rondom de plannen voor het Energiepark e.o. sinds de Raad besloten heeft, dat ons gebiedsconcept in ieder geval getoetst gaat worden; getoetst op basis van het beoordelingskader dat de gemeente nu aan het voorbereiden is voor de gemeenteraad.

Het samenwerkingsverband Buurtenergie
De gemeente heeft duidelijk gesteld, dat zij met één samenwerkingspartner het gebied van het Energiepark wil ontwikkelen. Deze partner verzamelt de nodige expertise om het totale gebied in een meerjaren ontwikkeling uit te voeren.

Nieuw Leids Bolwerk werkt als burgerinitiatief samen met Bouwfonds Property Development en Steenvlinder: wij hebben deze gebiedsontwikkelaars gevraagd om ons te helpen. Zij hebben onze open normen onderschreven en met hun professionele bijdrage en jullie inbreng hebben wij samen het gebiedsconcept Energiebuurt ontwikkeld en op 17 juli  aangeboden aan wethouder Spijker.

Dit najaar heeft MBEG contact met ons gezocht en ook onze open normen onderschreven. Vervolgens hebben zij zowel naar ons als ook naar de gemeente duidelijk gemaakt zich bij Buurtenergie -NLB met BPD, SV- te willen aansluiten. We hebben hier met de voorzitters van de wijkverenigingen en de werkgroep Energiepark Noorderkwartier West over gesproken en als NLB besloten, dat we beter af zijn om MBEG in ons samenwerkingsverband te hebben dan dat zij zelfstandig als concurrent gaan optreden in het Energiepark. Wij hebben ons altijd open opgesteld voor andere (markt)partijen, maar die hebben zich tot nu toe niet gemeld.

Bewonersavond 21 januari

 SAVE THE DATE!
Op 21 januari organiseren we weer een bewonersavond in Gebouw De Nieuwe Energie in Leiden. We willen jullie dan de laatste stand van zaken met de gemeente uit de doeken doen. Door architectenbureau Gaaga zijn voor Buurtenergie plannen ontwikkeld voor het Stadsbouwhuis. Die concept plannen willen we voorleggen en er jullie mening over vragen.

Nieuw Leids Bolwerk is recent aan de slag gegaan om samen met Leidse cultuurvertegenwoordigers een Kunst – en Cultuurambitie voor het Energiepark te ontwikkelen. Daar willen we die avond meer over vertellen.

Lest best willen we met jullie van gedachten wisselen over de positie van NLB nadat de gemeenteraad een partner voor het Energiepark e.o. heeft uitgekozen. Voor ons is en blijft het belangrijkste, dat wij als buurtbewoners en betrokken stadspartners voldoende invloed kunnen uitoefenen op de gebiedsontwikkeling van het Energiepark e.o. die minstens een jaar of 10 gaat duren. Hiervoor hebben we een duidelijke onafhankelijke positie nodig, In welke vorm dat het beste kan, zijn we momenteel aan het onderzoeken.

 Nieuw bestuurslid
We zijn erg blij met de versterking van Jos van Iersel in ons bestuur. Jos heeft grote ervaring met besturen zowel bij de overheid als bij de gemeente. Dat neemt niet weg, dat het nodig is ons bestuur nog verder uit te breiden, zeker met het oog op de toekomst. Ook als je niet in onze buurt woont, ben je welkom. Als Leidenaars hebben we allemaal baat bij een leefbare binnenstad. Als het je wat lijkt, of je wilt hand – en spandiensten verlenen, bel ( 06.21980017, Aletta ) of mail ons voor een kennismaking.

Leestip
De gemeentelijke projectleider Energiepark e.o. Simone Eefting wees ons op een artikel van Frans Soetebroek, adviseur van ‘Samen stad maken’. Zijn verhaal over burgerinitiatieven, waar ze tegen aan lopen en hoe ze zich staande kunnen houden in de complexe wereld van gebiedsontwikkeling, vinden we de moeite van het lezen meer dan waard. Daarom hierbij de link, zodat jullie ook kennis kunnen nemen van dit artikel. https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/als-ik-dit-van-tevoren-had-geweten-was-ik-er-nooit-aan-begonnen/

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl

 

Complimenten alom

Het zijn spannende tijden voor Nieuw Leids Bolwerk.  Wat besluit de Leidse gemeenteraad over de gemeentelijke gebiedsvisie en ons gebiedsconcept de Energiebuurt? Met zijn allen hebben wij hier als bewoners en stadspartners keihard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Dat vinden wij niet alleen, ook de politiek deelde grif complimenten uit over ons burgerinitiatief en de Energiebuurt.

Handtekeningen aangeboden aan Fleur Spijker, u kunt echter nog steeds tekenen!
Op 12 september sprak de Commissie Stedelijke Ontwikkeling voor het eerst over de gebiedsvisie Energiepark e.o. Rutger Engelhard heeft daar namens ons ingesproken en de 429 handtekeningen voor de petitie aangeboden aan wethouder Spijker. U kunt nog steeds tekenen. Doe het, we hebben op 17 na de 500 handtekeningen. 

Commissie Stedelijke Ontwikkeling
Op 10 oktober heeft dezelfde Commissie de gebiedsvisie en ons concept inhoudelijk besproken. We zijn als bestuur natuurlijk gaan luisteren. Alle partijen zwaaiden ons lof toe en drongen er bij de wethouder op aan om ons gebiedsconcept Energiebuurt mee te nemen naar de volgende fase. De VVD, PvdD en Sleutelstad drongen er zelfs op aan om niet de gemeentelijke gebiedsvisie maar ons gebiedsconcept leidend te laten zijn in de vervolgfase. Wethouder Spijker wilde zover niet gaan, maar vertelde de raadscommissie dat ook zij onder de indruk is wat ons burgerinitiatief heeft bereikt maar dat de gemeentelijke gebiedsvisie kaderstellend moet zijn. Ze vindt wel dat Nieuw Leids Bolwerk als burgerinitiatief een bijzondere plaats inneemt. Zij belooft met Nieuw Leids Bolwerk aan de slag te gaan en bij het indienen van het nog te nemen kaderbesluit inzicht te geven hoe het Nieuw Leids Bolwerk en ons gebiedsconcept betrokken wordt bij de verdere invulling van de gebiedsvisie. Verder besloot de wethouder, na een discussie over de toegestane evenementen op het Energiepark, de huidige formuleringen over aantallen, toegestane geluidscategorieën enz.  uit de gebiedsvisie te vervangen door een verwijzing naar de nieuwe evenementennota en te stellen dat ‘het dan geldende evenementenbeleid van toepassing is.’ Een discussie over het voorgestelde evenementen locatieprofiel van het Energiepark zal daarom plaats moeten vinden tijdens de behandeling van de nieuwe evenementen nota die later in het najaar gepland is.

17 oktober raadsvergadering: vaststelling van de gebiedsvisie Energiepark Volgende week donderdag zal de Raad besluiten over de gemeentelijke gebiedsvisie Energiepark e.o. We houden u op de hoogte!

Prijsvraag
Bovenaan deze Nieuwsbrief staat een foto. Laat ons weten waar precies die foto genomen is op info@nieuwleidsbolwerk.nl. Onder de goede inzendingen verloten wij een dinerbon van €40. In de volgende nieuwsbrief maken we bekend wie de prijswinnaar is. Ook de 10 adressen die in de prijzen gevallen zijn bij de posteractie, maken we dan bekend.

Het concept gebiedsplan van Nieuw Leids Bolwerk

©PosadMaxwan

Het plan van Nieuw Leids Bolwerk
Het waren bijna 100 mensen die op 6 juni kwamen kijken naar ons concept gebiedsplan voor het Energiepark e.o. Een fantastische opkomst! Gelukkig kreeg het plan veel bijval en natuurlijk waren er ook een aantal knelpunten. Hier is nog flink aan gewerkt, zodat het huidige concept gebiedsplan veel draagvlak heeft van de buurt. Het plan omvat in de eerste plaats een afwisselend park met begroeide rivierbeddingen, zogenaamde wadi’s aan de kant van de Maresingel om regenwater te kunnen opvangen. Vanuit het park komen groene uitlopers naar de Lange Gracht toe, zodat ook aan de straatkant vergroening plaats vindt. Rondom het park  zijn zo’n 300-400 gevarieerde woningen inclusief sociale woningbouw gepland. Diverse stadspartners hebben ook hun steun uitgesproken voor het plan en willen in de toekomst op het Energiepark actief blijven of worden.

Boekje aanbieden aan wethouder
Van het concept gebiedsplan van Nieuw Leids Bolwerk voor het Energiepark e. o.  wordt momenteel een boekje gemaakt. Het wordt op 15 juli aangeboden aan Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking, ruimte en wonen. Op 17 juli biedt de gemeente haar gebiedsvisie voor het Energiepark e.o. aan de burgers aan. Ook dan zal Nieuw Leids Bolwerk haar opwachting maken. U bent van harte welkom in De Nieuwe Energie vanaf 19.00uur.

Teken de petitie
De verwachting is dat in oktober de raad beslist over de gebiedsvisie voor het Energiepark e.o. We willen er alles aan doen om de politiek te overtuigen van de unieke kans om voor een plan te kiezen, waar bewezen draagvlak voor is van bewoners en stadspartners. Belangrijk is daarom dat het draagvlak voor dit plan van NLB ook naar buiten toe zichtbaar is. Hiervoor hebben we een petitie opgesteld, die u online kunt tekenen. Doe dat nu en vraag uw buren, vrienden en familie om dat ook te doen. Het komt aan op de hoeveelheid handtekeningen. Elke stem telt!

Meer weten? Kijk op www.nieuwleidsbolwerk.nl