E-consultatie 3

Doe mee aan onze e-consutatie 3 en vul de online enquête in: click hier!

We hebben nu de eindfase van de planontwikkeling bereikt en willen bewoners en stadspartners nog één keer vragen om met ons mee te denken over ‘knelpunten, dilemma’s en uitdagingen’ die we zijn gekomen bij het uitwerken van de plannen. U helpt ons enorm om aan deze derde e-consultatie mee te doen door bijgaande enquête in te vullen en uw mening en ideeën over verschillende onderwerpen aan ons mee te geven, zoals:

  • wel of niet behouden van het gebouw van De Sleutels (aan de Langegracht tegenover het Politiekantoor) en transformeren in een wooncomplex?
  • wel of niet behouden van Loods C in het Energiepark en bestemmen voor functies die bijdragen aan het Energiepark?
  • hoe kunnen we de sociale veiligheid in de nieuwe woonbuurten borgen door stedenbouwkundige ingrepen?
  • hoe maken we de dam in de Maresingel doorvaarbaar zodat weer ‘rondjes singel’ gevaren kunnen worden?
  • hoe maken we een verbinding tussen het Energiepark en het Huigpark nu het bekend is geworden dat de Energiecentrale zeker tot 2035 in bedrijf blijft en het doortrekken van de Singelparkroute over het terrein van de centrale om veiligheidsredenen niet mogelijk is?

Graag zouden we bewoners en stadspartners uitnodigen voor een stadsbijeenkomst om bij te praten over de voortgang bij het opstellen van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving, en dilemma’s en knelpunten die we daarbij tegenkomen voorleggen. Corona zit ons hierbij goed in de weg. In begin oktober hebben we digitale rondetafelgesprekken georganiseerd en op 15 oktober een digitale Stadsbijeenkomst. Maar de aantal personen dat aan zulke digitale bijeenkomsten kan deelnemen is helaas klein; terwijl we de ideeën en meningen van zoveel mogelijk Leidenaren willen horen.  

Denk mee, doe weer mee!

Ga naar de online enquête, click hier!
Samen maken wij onze buurt

Op onze e-consultatie van augustus 2020 hebben 354 (!) Leidenaren gereageerd, met hun meningen en suggesties. Lees het verslag.

Bewonersbijeenkomst 21 januari 2020

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst praatte het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk ruim 80 bewoners en stadspartners bij over de ontwikkelingen rond het Energiepark en omgeving. Hierbij kwamen aan de orde de voorgenomen transformatie van het Nieuw Leids Bolwerk in een Gebiedsraad  en de introductie van de Meijer Bergman Erfgoed Groep als een nieuwe samenwerkingspartner. Ook  presenteerde het Leidse architectenbureau Gaaga de eerste resultaten van een quickscan van de ontwikkelingsmogelijkheden van het Stadsbouwhuis. Gaaga voerde deze quickscan uit met input van bewoners en stadspartners.

De voorstellen voor de oprichting van een Gebiedsraad en voor het Stadsbouwhuis werden met instemming begroet. Mevrouw Meijer van de MBEG legde uit dat het oorspronkelijk plan helemaal van tafel is omdat het niet bleek aan te sluiten bij de aard van de buurt en de wensen van bewoners. Met de kennis van nu zou zij het indertijd heel anders hebben aangepakt. De MBEG onderschrijft nu de doelen die het Nieuw Leids Bolwerk nastreeft, inclusief de open normen en het gebiedsconcept Energiebuurt. Hans Sparreboom van Steenvlinder stelde ter afsluiting van de discussies dat de gebeidsontwikkelaars ‘zullen bouwen wat bewoners willen dat we bouwen, binnen de open normen van het Nieuw Leids Bolwerk. Ik zeg dit mede namens BPD en MBEG’.

Lees het kort verslag van de bijeenkomst.

 

 

Petitie Energiebuurt Leiden aangeboden aan wethouder Fleur Spijker

Tijdens de vergadering van de Raadcommissie Stedelijke Ontwikkeling van 12 september 2019,  heeft Nieuw Leids Bolwerk de petitie voor de nieuwe Energiebuurt aangeboden aan wethouder Fleur Spijker en de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Maar liefst 429 betrokken bewoners en stadspartners hebben hun handtekening gezet. Vraag aan de commissie is om de wethouder aan te moedigen om samen met het burgerinitiatief en zijn partners te onderzoeken of het gebiedsconcept Energiebuurt uitgevoerd kan worden.

Tijdens de aanbieding van de petitie  hebben we de wethouder gecomplimenteerd voor de organisatie van een open en breed opgezet participatietraject en voor de ontwikkeling van een gedegen gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Wij hebben uitgelegd dat wij echter vinden dat  een andere vorm van participeren past bij de huidige tijd en de participatiemaatschappij en in de geest is van de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Wij geloven in burgers als initiatiefnemers, een gemeente die faciliteert, stimuleert en de publieke belangen bewaakt en natuurlijk de gemeenteraad die besluit.

Zie de volledige tekst van het inspreken door NLB aanbieding
Zie de video van het inspreken door NLB (start bij tijdstip 3.02.28)
Zie de stand van zaken vwb de ondertekening van de petitie (per 12 september 2019)

 

Wel reuring – geen rumoer!

Onder de titel Wel reuring – geen rumoer! heeft de gemeente Leiden het verslag gepubliceerd van de grote participatiebijeenkomst op 30 januari jl.. Tijdens deze bijeenkomst discusieerden ruim 100 belangstellenden, overwegend bewoners, over hun  wensen betreffende een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

Dr Louk Box, die ook het verslag van de huiskamergesprekken maakte, heeft een uitgebreide samenvatting van de discussies gemaakt.  Lees zijn  zeer informatieve verslag dat hij de titel meegaf  Wel reuring- geen rumoer!