NLB zoekt voorzitter Participatieplatform Energiepark

U hebt lange tijd niets van ons vernomen. Nadat half mei de Gemeenteraad het Ontwikkelplan Energiepark: Samen maken we de buurt had goedgekeurd liep het overleg met de Gemeente over de opzet van de participatie gedurende uitvoeringsfase van dit plan helemaal vast. Het NLB-bestuur besloot daarop medio juni de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder en BPD, met wie NLB sinds augustus 2018 had samengewerkt, te vragen om het overleg met de Gemeente over de participatie over te nemen. Tegelijkertijd schortte het bestuur al het overleg met Gemeente tot nader order op. Rond het NLB werd het daarna even heel stil.

Tot in september, toen wethouder Spijker contact opnam met de dringende uitnodiging om het gesprek over de participatie in de uitvoeringsfase weer aan te gaan. Het daaropvolgende overleg heeft geleid tot een resultaat waar we als NLB-bestuur heel blij mee zijn. Nog deze maand leggen de Gemeente en BPD/Steenvlinder de afspraken over de opzet van de participatie vast in hun samenwerkingswerkings-overeenkomst waarin zij de uitvoering van het Ontwikkelplan regelen. Begin volgend jaar zullen deze afspraken over de opzet van de participatie worden uitgewerkt en geoperationaliseerd in een tripartite overeenkomst tussen Gemeente, BPD/Steenvlinder en het Participatieplatform.

De Gemeente en BPD/Steenvlinder hebben NLB gevraagd een Participatieplatform op te richten waarmee het Leids maatschappelijke middenveld (bewoners, stadspartners, de maatschappelijke opvang, ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties in het gebied) breed vertegenwoordigd is bij de uitwerking en realisatie van het Ontwikkelplan Energiepark. Dit Participatieplatform zal de rol en activiteiten van NLB overnemen en met een eigen rechtspersoonlijkheid en bestuur de aanpak van de participatie bepalen en uitvoeren. Evenals bij de planontwikkeling in 2020 zal het bestuur van het Participatieplatform deelnemen aan het overleg in de Stuurgroep, de Driehoek (coördinatieteam) en het Kernteam van projectleiders. Ook zullen vertegenwoordigers van het Participatieplatform weer deel kunnen gaan nemen aan de taakinhoudelijke werkgroepen. Het Participatieplatform zal meebeslissen over ‘participatie onderwerpen’ zoals de planvorming en uitvoering van het ‘stadmaken’ (programmering van park, evenementen, horeca, de plinten van gebouwen, etc.), het ontwerp, realisatie en beheer van het park en overig openbaar gebied en de sociale veiligheid. De gebiedsontwikkelaars zullen straks hun bouwplannen niet alleen aan de Gemeente maar ook aan het Participatieplatform ter goedkeuring voorleggen. En, de Gemeente zal het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan in overleg met het Participatieplatform en de gebiedsontwikkelaars opstellen. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarover het Participatieplatform niet zal meepraten, waaronder vastgoedtransacties, investeringsbeslissingen, planning en andere financieel-economische zaken. Gemeente en BPD/Steenvlinder zullen het werk van het Participatieplatform facilitair en financieel ondersteunen, op basis van jaarplannen en – budgets.

Voorzitter en vicevoorzitter van het Participatieplatform

In begin 2022 zal het NLB-bestuur het stokje overdragen aan het Participatieplatform. Om dat mogelijk te maken zoekt het bestuur een bevlogen en verbindend voorzitter en energieke vicevoorzitter voor het bestuur dat deze unieke, baanbrekende participatie handen en voeten gaat geven.

Lees de advertentie met profiel van de voorzitter en vicevoorzitter.

Mocht u interesse hebben in één van deze functies, of anderszins om een bestuurlijk een rol te spelen in het Participatieplatform neem dan contact op met Karel Sant (karel.sant@ka-sa.nl of 06 51 49 9997). Als u in uw omgeving mensen kent die mogelijk belangstelling hebben in één van deze bestuursfuncties (en aan het profiel voldoen) dan kunt u hun namen ook aan hem doorgeven. 

Bewonersbijeenkomst 21 januari 2020

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst praatte het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk ruim 80 bewoners en stadspartners bij over de ontwikkelingen rond het Energiepark en omgeving. Hierbij kwamen aan de orde de voorgenomen transformatie van het Nieuw Leids Bolwerk in een Gebiedsraad  en de introductie van de Meijer Bergman Erfgoed Groep als een nieuwe samenwerkingspartner. Ook  presenteerde het Leidse architectenbureau Gaaga de eerste resultaten van een quickscan van de ontwikkelingsmogelijkheden van het Stadsbouwhuis. Gaaga voerde deze quickscan uit met input van bewoners en stadspartners.

De voorstellen voor de oprichting van een Gebiedsraad en voor het Stadsbouwhuis werden met instemming begroet. Mevrouw Meijer van de MBEG legde uit dat het oorspronkelijk plan helemaal van tafel is omdat het niet bleek aan te sluiten bij de aard van de buurt en de wensen van bewoners. Met de kennis van nu zou zij het indertijd heel anders hebben aangepakt. De MBEG onderschrijft nu de doelen die het Nieuw Leids Bolwerk nastreeft, inclusief de open normen en het gebiedsconcept Energiebuurt. Hans Sparreboom van Steenvlinder stelde ter afsluiting van de discussies dat de gebeidsontwikkelaars ‘zullen bouwen wat bewoners willen dat we bouwen, binnen de open normen van het Nieuw Leids Bolwerk. Ik zeg dit mede namens BPD en MBEG’.

Lees het kort verslag van de bijeenkomst.

 

 

Petitie Energiebuurt Leiden aangeboden aan wethouder Fleur Spijker

Tijdens de vergadering van de Raadcommissie Stedelijke Ontwikkeling van 12 september 2019,  heeft Nieuw Leids Bolwerk de petitie voor de nieuwe Energiebuurt aangeboden aan wethouder Fleur Spijker en de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Maar liefst 429 betrokken bewoners en stadspartners hebben hun handtekening gezet. Vraag aan de commissie is om de wethouder aan te moedigen om samen met het burgerinitiatief en zijn partners te onderzoeken of het gebiedsconcept Energiebuurt uitgevoerd kan worden.

Tijdens de aanbieding van de petitie  hebben we de wethouder gecomplimenteerd voor de organisatie van een open en breed opgezet participatietraject en voor de ontwikkeling van een gedegen gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Wij hebben uitgelegd dat wij echter vinden dat  een andere vorm van participeren past bij de huidige tijd en de participatiemaatschappij en in de geest is van de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Wij geloven in burgers als initiatiefnemers, een gemeente die faciliteert, stimuleert en de publieke belangen bewaakt en natuurlijk de gemeenteraad die besluit.

Zie de volledige tekst van het inspreken door NLB aanbieding
Zie de video van het inspreken door NLB (start bij tijdstip 3.02.28)
Zie de stand van zaken vwb de ondertekening van de petitie (per 12 september 2019)

 

Wel reuring – geen rumoer!

Onder de titel Wel reuring – geen rumoer! heeft de gemeente Leiden het verslag gepubliceerd van de grote participatiebijeenkomst op 30 januari jl.. Tijdens deze bijeenkomst discusieerden ruim 100 belangstellenden, overwegend bewoners, over hun  wensen betreffende een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

Dr Louk Box, die ook het verslag van de huiskamergesprekken maakte, heeft een uitgebreide samenvatting van de discussies gemaakt.  Lees zijn  zeer informatieve verslag dat hij de titel meegaf  Wel reuring- geen rumoer!