Petitie Energiebuurt Leiden aangeboden aan wethouder Fleur Spijker

Tijdens de vergadering van de Raadcommissie Stedelijke Ontwikkeling van 12 september 2019,  heeft Nieuw Leids Bolwerk de petitie voor de nieuwe Energiebuurt aangeboden aan wethouder Fleur Spijker en de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Maar liefst 429 betrokken bewoners en stadspartners hebben hun handtekening gezet. Vraag aan de commissie is om de wethouder aan te moedigen om samen met het burgerinitiatief en zijn partners te onderzoeken of het gebiedsconcept Energiebuurt uitgevoerd kan worden.

Tijdens de aanbieding van de petitie  hebben we de wethouder gecomplimenteerd voor de organisatie van een open en breed opgezet participatietraject en voor de ontwikkeling van een gedegen gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Wij hebben uitgelegd dat wij echter vinden dat  een andere vorm van participeren past bij de huidige tijd en de participatiemaatschappij en in de geest is van de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Wij geloven in burgers als initiatiefnemers, een gemeente die faciliteert, stimuleert en de publieke belangen bewaakt en natuurlijk de gemeenteraad die besluit.

Zie de volledige tekst van het inspreken door NLB aanbieding
Zie de video van het inspreken door NLB (start bij tijdstip 3.02.28)
Zie de stand van zaken vwb de ondertekening van de petitie (per 12 september 2019)

 

Zienswijze Evenementenbeleid Leiden 2020

De Gemeente Leiden heeft het concept van de beleidsnota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor inspraak vrijgegevenen. Wij hebben onze zienswijze naar de Gemeente gestuurd.  Hierin hebben wij ons wel beperkt tot wat in deze nota is opgenomen over het Energiepark en omgeving.

Download de volledige zienswijze van het Nieuw Leids Bolwerk.

In onze zienswijze vragen wij de Gemeente het volgende. Bij het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet in 2022, zal de Gemeente het vigerende bestemmingplan en het daarin opgenomen locatieprofiel voor het Energiepark en omgeving moeten vervangen door een omgevingsplan. We vragen de gemeente om niet wat nu in de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor het Energiepark en omgeving is opgenomen één-op-één in dit omgevingsplan over te nemen. Maar eerst een professioneel, onafhankelijk akoestisch onderzoek te laten verrichten om de impact van Cat 2a evenementen op het leefklimaat (en de gezondheid van bewoners) in de wijken Noordvest-Molenbuurt, Maredorp, Noorderkwartier-West, Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid vast te stellen. En verder, om de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek mee te nemen in de besluitvorming over wat er in het nieuwe omgevingsplan wordt opgenomen over evenementen en de maximaal toegestane geluidsnormen, en de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.

In onze zienswijze gaven ook twee suggesties voor het nieuwe evenementenbeleid in het algemeen:

1.  Toepassing van de huidige technische mogelijkheden van vermijdbare geluidsemissie kan veel opleveren om de leefbaarheid van de woonomgeving en de gezondheid vganbewoners te waarborgen. In de milieuwetgeving is het uitgangspunt dat de best beschikbare technieken ( BBT) worden toegepast ter voorkoming of beperking van hinder voor de woonomgeving. Wij stellen voor dat de gemeente in het Evenementenbeleid 2020 een lijst van BBT voor de verschillende evenementencategorieën opneemt en de toepassing hiervan tijdens betreffende evenementen verplicht stelt.

2,  Handhaving blijkt keer op keer lastig en gebeurt nog te vaak niet of onvoldoende. Betrouwbare geluidsmeting is technisch gezien eenvoudig geworden. In andere steden wordt inmiddels gewerkt met zgn. geluidscoaches, die bevoegdheden hebben bij de handhaving bij evenementen. Wij stellen voor met deze werkwijze in Leiden een proef te starten en dit experiment in de nota voor 2020 op te nemen en daarna in 2020/2021 te testen en uit te werken.

 

 

Open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark e.o.

Download de open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving 

De Gemeente Leiden ontwikkelt een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Gemeentelijke gebiedsvisies zijn in het algemeen moeilijk te beoordelen door bewoners. Veel  hangt immers af van de interpretatie van de resultaten van voorafgaande participatietrajecten, de weging van de inbreng van bewoners en die van verschillende stadspartners en de politieke instructies die de opstellers van de gebiedsvisie hebben meegekregen. Maar het is ook moeilijk omdat het bewoners veelal ontbreekt aan een eigen interpretatie van de resultaten van participatiebijeenkomsten en een zelf opgesteld raamwerk van open normen (of basisvoorwaarden) die zij belangrijk vinden en waaraan in hun mening de gebiedsvisie tenminste zal moeten voldoen.

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft de uitkomsten van het gemeentelijk participatietraject ter voorbereiding van het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving geanalyseerd. Op basis van deze analyse heeft het burgerinitiatief een raamwerk van open normen opgesteld om straks, als de Gemeente haar gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving heeft gepresenteerd deze te kunnen toetsen: heeft de Gemeente voldoende rekening gehouden met de wensen, ideeën en zorgen die bewoners naar voren hebben gebracht?

Deze open normen heeft het burgerinitiatief in de vorm van een online consultatie voorgelegd aan 335 bewoners rond het Energiepark. Van hen hebben 70 bewoners (21%) het consultatieformulier ingevuld en teruggestuurd. Gemiddeld hebben zij 15:45 minuten aan het invullen het formulier besteed.

Energiebuurt Leiden, een gebiedsconcept

Download gebiedsconcept Energiebuurt Leiden

Op 17 juli, na de presentatie van de gemeentelijke gebiedsvisie op het Energiepark en omgeving zal het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk het gebiedsconcept Energiebuurt Leiden aanbieden aan wethouder Fleur Spijker voor duurzame verstedelijking, ruimte en wonen. Dit gebiedsconcept is opgesteld door bewoners en stadspartners daarbij geassisteerd door gebiedsontwikkelaars BPD en Steenvlinder, en ontwerpbureaus Stijlgroep, PosadMaxwan, Current a+u en proces en participatieexperts van WoH.

Presentatie plannen Energiepark & omgeving

6 juni, gebouw De Nieuwe Energie, aanvang 19.30 

Preview ontwerp Energiepark, met veel bomen en wadis voor waterberging en versterking biodiversiteit

6 juni is dé dag
Donderdag 6 juni presenteert het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk haar plannen voor het Energiepark en omgeving. Dit plan is het eindresultaat van de huiskamergesprekken, het gemeentelijke participatietraject, onze open normen, de werkateliers en de vele reacties van bewoners en stadspartners op de bijeenkomst van 14 mei.

Buurtenergie
Bewoners, betrokkenen en stadspartners ontmoeten elkaar bij Buurtenergie, het platform waar iedereen, die in en rondom het Energiepark woont, werkt of dat wil gaan doen, een stem heeft in de toekomstplannen voor deze buurt. Er zijn de afgelopen tijd tal van gesprekken gevoerd met instellingen zoals de basisschool Woutertje van Leyden, De Binnenvest, PLNT en ondernemers als Pronck en Bam Bam, die graag actief willen blijven in het gebied. EST, opgericht door het kunstenaarsduo Guido Winkler en Iemke van Dijk heeft serieuze belangstelling  (en financiering!) om een Art Hub met lunchcafé te creëren in één van de erfgoedgebouwen. Het Singelpark en de Stichting Leiden Oogst (het Zoete Land) zijn geïnteresseerd en steunen vooralsnog onze plannen.

Door al dit enthousiasme en jullie actieve bijdrage kan Nieuw Leids Bolwerk samen met de professionele ondersteuning van BPD (Bouwfonds Property Development), Steenvlinder (zelfbouw) en woningcorporatie De Sleutels op 6 juni een totaalplan laten zien, dat is uitgewerkt door Current architecture + urbanism, PosadMaxwan  en de Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte.

Kom en steun ons plan
Donderdag 6 juni laten we jullie als buurtbewoners en betrokkenen graag zien wat er met jullie  wensen en ideeën is gedaan. Maar we willen hier ook de hele stad Leiden bij betrekken. Het is nodig om ‘Leidenbreed’ zoveel mogelijk draagvlak voor ons plan te krijgen, alleen dan hebben we kans van slagen bij de gemeente. Steun het Buurtenergie initiatief van Nieuw Leids Bolwerk en laat u zien op 6 juni.

Groene buurt
Laten we vechten voor een groene oase in hartje Binnenstad, een tweede Plantsoen, maar dan anders. We hebben volop ideeën voor een klimaat adaptieve buurt die zich kan aanpassen aan veranderingen in de toekomst. Samen kunnen we een fijne, groene en gezonde stadsbuurt maken. Een buurt met nieuwe energie!

Iedereen is welkom op donderdag 6 juni in de Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht 23E in Leiden. We beginnen om 19.30 uur.