Herma Geboers, voorzitter Participatieplatform Energiepark

Donderdagmiddag,17 februari, gaf Rutger Engelhard van het Nieuw Leids Bolwerk het ‘participatie-stokje’ over aan Herma Geboers, de nieuwe voorzitter van het Participatieplatform Energiepark i.o.. Hij deed dit tijdens een vergadering van de Stuurgroep Energiepark, in aanwezigheid van wethouder Fleur Spijker en de directeuren van de Ontwikkelingscombinatie Energiepark (OCE) Patrick Joosen (BPD) en Marnix Norder (Steenvlinder).

Een selectiecommissie bestaande uit Marije van den Berg, Conny Broeyer, Arthur Elias, Edith van Middelkoop en Agnes Miedema hadden Herma unaniem voorgedragen, nadat we in december 2021 via een openbare wervingscampagne vijf uitmuntende kandidaten voor de functie van voorzitter van het Participatieplatform hadden geïdentificeerd. 

Herma woont in de buurt Noordvest, letterlijk om de hoek bij het Energiepark. Zij kent de uitdagingen waarvoor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving staat. Van 2009 tot 2014 was zij voorzitter van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt en heeft in deze periode gezorgd voor maatschappelijk draagvlak voor de vestiging van de daklozenopvang ‘De Binnenvest’ in het gebouw van de Nieuwe Energie. Onder haar leiding heeft de wijkvereniging verder nauw met de Gemeente samengewerkt, onder meer bij het uitwerken van de plannen voor de Lammermarkt (met de ondergrondse garage), de Langegracht (als onderdeel van de Centrumroute), het popcentrum Gebr. De Nobel en de uitbreiding van Museum de Lakenhal.

Het bestuur van het Nieuw Leids Bolwerk heeft het volste vertrouwen dat Herma het Participatieplatform het noodzakelijke inclusieve karakter zal weten geven zodat het Leids maatschappelijk middenveld zich vertegenwoordigd zal voelen bij de uitvoering van het ontwikkelplan Energiepark: samen maken we de buurt, van (nieuwe) bewoners, scholen en kinderopvang, zorginstellingen  en ondernemers in en rond het Energiepark tot Leidse maatschappelijke partijen met belangstelling en belangen in het gebied.                 
Eind november vroegen de Gemeente en OCE het Nieuw Leids Bolwerk om het Participatieplatform Energiepark op te richten. Dit verzoek was het sluitstuk van het overleg over de opzet van de participatie tijdens de uitvoering van het ontwikkelplan voor het Energiepark in de komende jaren. De Gemeente en OCE hebben deze opzet van de participatie, waarover wij u medio december in een NLB Nieuwsbrief informeerden, opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst die zij de afgelopen week hebben getekend.  

Herma en het nog te vormen bestuur van het Participatieplatform zullen in de komende maanden de opzet van de participatie gezamenlijk met de Gemeente en OCE verder uitwerken en afspraken hierover medio dit jaar in een aparte samenwerkingsovereenkomst vastleggen. Dat worden afspraken over de participatie voor de komende acht jaar of meer, want zo lang gaat de uitvoering van het ontwikkelplan duren. Ondertussen neemt het Participatieplatform wel al volwaardig deel aan het lopende overleg over de uitwerking van het ontwikkelplan en is het betrokken bij de ontwikkeling van het BeeldKwaliteitsPlan en de aanstelling van een ‘Stadmaker’.

De oprichting van het Participatieplatform Energiepark komt niet zomaar uit de lucht vallen. Twee jaar geleden, in de zogenaamde ‘Intentieovereenkomst’, waarin de Gemeente, OCE en het Nieuw Leids Bolwerk afspraken vastlegden over het opstellen van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving, hebben wij al laten opnemen dat bij de uitvoering van dat ontwikkelplan een andere opzet van de participatie nodig zou zijn. We spraken toen nog over een Gebiedsraad. De voornemens van toen hebben nu vorm gekregen in de afspraken van nu, over het Participatieplatform Energiepark.

Het Nieuw Leids Bolwerk gaat over in het Participatieplatform Energiepark. Als bestuur treden wij nu terug, maar niet voordat wij u bedankt hebben voor de steun en medewerking die u ons in de afgelopen drie jaren hebt gegeven en voor uw deelname in de vele participatietrajecten gedurende deze spannende en leerzame periode.

Natuurlijk blijven wij de ontwikkeling van het Energiepark volgen en zullen wij het nieuwe bestuur van het Participatieplatform waar en wanneer gewenst met raad en daad blijven bijstaan. Wilt u ook actief meewerken aan, of meedenken bij de verdere uitwerking het ontwikkelplan voor het Energiepark in concrete uitvoeringsprojecten, neem dan contact op met Herma Geboers. U kunt een email sturen naar info@nieuwleidsbolwerk.nl. Wij zorgen er dan voor dat Herma uw email ontvangt.    

Meer informatie over de huidige stand van zaken rond uitvoering van het ontwikkelplan voor het Energiepark kunt u vinden op de nieuwe projectwebsite www.energieparkleiden.nl.

Namens het NLB Bestuur
Diana Burton, Aletta van ‘t Hoog en Rutger Engelhard

NLB zoekt voorzitter Participatieplatform Energiepark

U hebt lange tijd niets van ons vernomen. Nadat half mei de Gemeenteraad het Ontwikkelplan Energiepark: Samen maken we de buurt had goedgekeurd liep het overleg met de Gemeente over de opzet van de participatie gedurende uitvoeringsfase van dit plan helemaal vast. Het NLB-bestuur besloot daarop medio juni de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder en BPD, met wie NLB sinds augustus 2018 had samengewerkt, te vragen om het overleg met de Gemeente over de participatie over te nemen. Tegelijkertijd schortte het bestuur al het overleg met Gemeente tot nader order op. Rond het NLB werd het daarna even heel stil.

Tot in september, toen wethouder Spijker contact opnam met de dringende uitnodiging om het gesprek over de participatie in de uitvoeringsfase weer aan te gaan. Het daaropvolgende overleg heeft geleid tot een resultaat waar we als NLB-bestuur heel blij mee zijn. Nog deze maand leggen de Gemeente en BPD/Steenvlinder de afspraken over de opzet van de participatie vast in hun samenwerkingswerkings-overeenkomst waarin zij de uitvoering van het Ontwikkelplan regelen. Begin volgend jaar zullen deze afspraken over de opzet van de participatie worden uitgewerkt en geoperationaliseerd in een tripartite overeenkomst tussen Gemeente, BPD/Steenvlinder en het Participatieplatform.

De Gemeente en BPD/Steenvlinder hebben NLB gevraagd een Participatieplatform op te richten waarmee het Leids maatschappelijke middenveld (bewoners, stadspartners, de maatschappelijke opvang, ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties in het gebied) breed vertegenwoordigd is bij de uitwerking en realisatie van het Ontwikkelplan Energiepark. Dit Participatieplatform zal de rol en activiteiten van NLB overnemen en met een eigen rechtspersoonlijkheid en bestuur de aanpak van de participatie bepalen en uitvoeren. Evenals bij de planontwikkeling in 2020 zal het bestuur van het Participatieplatform deelnemen aan het overleg in de Stuurgroep, de Driehoek (coördinatieteam) en het Kernteam van projectleiders. Ook zullen vertegenwoordigers van het Participatieplatform weer deel kunnen gaan nemen aan de taakinhoudelijke werkgroepen. Het Participatieplatform zal meebeslissen over ‘participatie onderwerpen’ zoals de planvorming en uitvoering van het ‘stadmaken’ (programmering van park, evenementen, horeca, de plinten van gebouwen, etc.), het ontwerp, realisatie en beheer van het park en overig openbaar gebied en de sociale veiligheid. De gebiedsontwikkelaars zullen straks hun bouwplannen niet alleen aan de Gemeente maar ook aan het Participatieplatform ter goedkeuring voorleggen. En, de Gemeente zal het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan in overleg met het Participatieplatform en de gebiedsontwikkelaars opstellen. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarover het Participatieplatform niet zal meepraten, waaronder vastgoedtransacties, investeringsbeslissingen, planning en andere financieel-economische zaken. Gemeente en BPD/Steenvlinder zullen het werk van het Participatieplatform facilitair en financieel ondersteunen, op basis van jaarplannen en – budgets.

Voorzitter en vicevoorzitter van het Participatieplatform

In begin 2022 zal het NLB-bestuur het stokje overdragen aan het Participatieplatform. Om dat mogelijk te maken zoekt het bestuur een bevlogen en verbindend voorzitter en energieke vicevoorzitter voor het bestuur dat deze unieke, baanbrekende participatie handen en voeten gaat geven.

Lees de advertentie met profiel van de voorzitter en vicevoorzitter.

Mocht u interesse hebben in één van deze functies, of anderszins om een bestuurlijk een rol te spelen in het Participatieplatform neem dan contact op met Karel Sant (karel.sant@ka-sa.nl of 06 51 49 9997). Als u in uw omgeving mensen kent die mogelijk belangstelling hebben in één van deze bestuursfuncties (en aan het profiel voldoen) dan kunt u hun namen ook aan hem doorgeven. 

Denk mee!

Denk mee over het Programma van Eisen voor een nieuwe locatie van De Binnenvest.

De gemeente Leiden wil de maatschappelijke opvang die het centrale opvangcentrum De Binnenvest verzorgt op een andere manier gaan inrichten en het zorgconcept aanpassen aan hedendaagse inzichten. De gemeente zoekt ook naar andere locatie voor het opvangcentrum om daarmee mogelijkheden te creëren om het gebouw van de Nieuwe Energie openbare functies te kunnen geven, die vanuit het Energiepark toegankelijk zijn. Hierbij heeft de gemeenteraad wel bepaald dat een nieuwe locatie binnen de grenzen van het stedelijk ontwikkelingsgebied Energiepark en omgeving gevonden moet worden.

Nieuwe Locatie
Om een Programma van Eisen op te kunnen stellen voor een nieuwe opvanglocatie heeft de gemeente een enquête georganiseerd in de vorm van een korte vragenlijst om ideeën, adviezen en suggesties van bewoners en stadspartners in en rond het Energiepark te inventariseren. Deze vragenlijst is toegezonden aan iedereen die zich had opgegeven voor de bijeenkomst ‘Ontwikkeling nieuwe maatschappelijke opvang in het Energiepark’ die vanwege de Corona-crisis niet kon doorgaan.

Het Nieuw Leids Bolwerk vindt de verplaatsing van De Binnenvest een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving. In ons gebiedsconcept Energiebuurt hebben wij dan ook suggesties gedaan voor een nieuwe locatie.

Uw mening
We vinden dat iedereen die ons burgerinitiatief steunt en deze nieuwsbrief ontvangt de gelegenheid moet hebben om haar of zijn mening en suggesties te geven over het Programma van Eisen voor de nieuw opvanglocatie. In overleg met de gemeente sturen we u daarom de gemeentelijke vragenlijst om u in de gelegenheid te stellen om uw suggesties voor het Programma van Eisen kenbaar te maken. De vragenlijst omvat 8 vragen en het invullen kost u naar verwachting 5 tot 10 minuten. U hebt tot zondag 5 april om deze vragen te beantwoorden en het formulier naar de gemeente te sturen. Doen! Uw mening telt, uw suggesties zijn waardevol.

Samen maken wij onze buurt, samen denken wij over het Programma van Eisen voor de nieuwe locatie van De Binnenvest.


Naar de vragenlijst

PS1. In de vragenlijst wordt uw email adres gevraagd. De Gemeente vraagt dit om u over de resultaten van deze enquête te kunnen informeren en om te voorkomen dat vanaf één email adres meer dan één ingevulde vragenlijst verstuurd wordt.
PS2. De Gemeente zal uw reacties samen met de uitkomsten van gesprekken met de BVOR (overlegorgaan ‘Beheergroep Veiligheid en Openbare Ruimte’ rond de Nieuwe Energie), de stichting De Binnenvest en haar cliënten verwerken in een Programma van Eisen voor het ontwerp van een nieuwe opvang en de inrichting van de openbare ruimte erom heen. Het Programma van Eisen zal daarna worden gepresenteerd aan en besproken met belanghebbenden tijdens een openbare bijeenkomst. De gemeente zal u hierover te zijner tijd informeren.

Onze 8 beloftes

Samen met onze partners, BPD, Steenvlinder en MBEG schreven  wij  eind november 2019 een brief aan wethouder Fleur Spijker waarin wij acht beloftes deden voor de herontwikkeling van het Energiepark en omgeving.

We beloofden ons sterk te maken voor:

  1. een verbonden, gezonde en energieke buurt
  2. een versterking van de natuurwaarden en het cultureel industrieel erfgoed
  3. een onderscheidend cultureel programma
  4. een veelzijdig woonprogramma.

Als samenwerkingsverband beloofden wij verder

  1. een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn
  2. een toonaangevend voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente, bewoners, stadspartijen en gebiedsontwikkelaars te worden
  3. een gezond en transparant financieel kader te bieden
  4. een open planproces op te zetten met heldere procesafspraken en procesarchitectuur.

Lees de volledige tekst van onze brief aan wethouder Fleur Spijker.

Goed nieuws

Donderdag 12 maart heeft Fleur Spijker (wethouder Duurzame Stedelijke Ontwikkeling) ons geïnformeerd dat het College van B&W besloten heeft om samen met het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners Steenvlinder, Bouwfonds Property Development en MBEG de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling van het Energiepark en omgeving te gaan verkennen. De gemeente neemt hier zes maanden de tijd voor. Als dit haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt en de gemeente, het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners de samenwerking wensen voort te zetten zal er samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen worden gesloten. Het College heeft dit besluit aan de Gemeenteraad voorgelegd om haar wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Een definitief besluit volgt dan in april 2020.

Persbericht 12 maart
Brief Wethouder Spijker van 11 maart

We bedanken iedereen, die vanaf december 2017 met ons heeft meegewerkt of ons gesteund heeft. Als bestuur van NLB gaan we aan de slag om voorbereidingen te treffen voor onze toekomstige rol. Als je hierover mee wilt denken, heel graag. We hebben zowel meer expertise als meer menskracht nodig. Voor informatie mail naar info@nieuwleidsbolwerk.nl.