Hoe staat het ermee?

HOE STAAT HET ERMEE IN HET ENERGIEPARK?

Het is hard werken geblazen om op 1 januari 2020 een ontwikkelplan aanwethouder Fleur Spijker te kunnen overhandigen. Er is al veel moois bedacht. Maar tegenslagen zijn er natuurlijk ook: Simone Eefting, de fantastische projectleider van de gemeente werd ziek, Covid gooide ons hele plan voor participatie omver en de Energiecentrale blijft voorlopig in bedrijf. Om een paar te noemen. Maar we zijn op weg naar de eindstreep!

Jullie hebben via e–enquêtes, online ronde tafelgesprekken, het digitale stadsgesprek en bijeenkomsten over de maatschappelijke opvang De Binnenvest (online) kunnen meedenken en -praten. Dat hebben een groot aantal van jullie gelukkig ook gedaan. Ook zijn er werkgroepen aan de slag gegaan over de deelplannen, nl. het Stadsbouwhuis, Park en Water, Gebouw De Sleutels, Energiecentrale/Ambachtshuis, Programmering Totale Gebied en Ruimtelijk Ontwerp. Daarin werkten vertegenwoordigers van de gemeente, de marktpartijen en NLB aan de planontwikkeling. Dit heeft geleid tot pittige discussies, zoeken naar compromissen en alternatieven en een aantal dilemma’s. Over die dilemma’s wordt nog flink gepolderd. De samenwerking was goed en hieronder lezen jullie waar we nu zijn gekomen met zijn allen.

PARK

Er liggen prachtige plannen voor een ruig en klimaatadaptief park met duurzaamheid en biodiversiteit als uitgangspunt. Je kunt er aan het water liggen, tuinieren, yoga beoefenen, sporten, op een bankje zitten en doorheen wandelen. Er komen ook culturele activiteiten, met name op het Papegaaisbolwerk en op het Ambachtsplein. Huigpark en Energiepark worden met elkaar verbonden; het idee is om dit met een vlonder langs de waterkant te doen. Zo krijgen we er een heel mooi stuk Singelpark bij.

BOUWPLANNEN

Het bouwplan is aantrekkelijk, maar er zijn nog een aantal belangrijke discussiepunten, waarvan al dan niet slopen van Loods C (naast de Nieuwe Energie), behoud, gedeeltelijk behoud of sloop van het gebouw De Sleutels en het wel of niet bouwen van appartementen op de parkeerplaats aan het Huigpark, direct tenoosten van het Stadsbouwhuis de belangrijkste zijn. Ook een  nieuwe voetgangersbrug over  de Maresingel ter hoogte van de Mareschool stuit op weerstand van de buurt.

WAT VINDT NLB? 

 • “Groen” is het belangrijkste uitgangspunt en daarmee de drager voor het ontwerp Energiepark. Op basis hiervan zijn wij waakzaam, dat er zo min mogelijk verhardind komt en dat er niet te veel van het park wordt afgesnoept voor bebouwing.
 • Sociale veiligheid: het is echt nodig ook vanuit Beheer en Handhaving de plannen te beoordelen. Dit geldt voor alle bouwblokken, inclusief het bouwblok waarin de Maatschappelijke Opvang de Binnenvest is opgenomen. Ook is het nodig om oplossingen te bieden voor de bezorgdheid bij omwonenden over potentiëel onveilige plekken in het park.  Gesproken wordt over de noodzaak van een convenant tussen gemeente en bewoners over Beheer en Onderhoud voor het gehele gebied dat ook onderdeel kan worden van het nieuwe convenant voor de Binnenvest .  
 • Loods C (direct naast het gebouw De Nieuwe Energie) dient gesloopt te worden, zodat er groen wordt toegevoegd aan het park; want dat is al veel beperkter dan in de gebiedsvisie is aangegeven ten gevolge van het blijven van UNIPER en de aanleg van de Warmterotonde. Dit is een dilemma, omdat Gemeente en marktpartijen zich tot nu toe uitspreken voor behoud.
 • Nu het Stadsbouwhuis wordt gesloopt wordt onderzocht of het gebouw PLNT/Sleutels behouden kan worden als kenmerkend gebouw uit de jaren zeventig.  Dit gaat ten koste van aantal woningen en parkeerplaatsen. Behoud vanuit erfgoed overwegingen wordt in dit geval niet belangrijk genoeg gevonden. Sloop en nieuwbouw heeft daarom onze voorkeur. Ook dit is dus een dilemma, waar nog geen overeenstemming over is.
 • Op de Stadsbouwhuis locatie is een appartementenblok gepland pal achter  de flats van Portaal. NLB vindt dit niet gewenst, het belemmert het uitzicht voor Portaalbewoners en maakt de massaliteit van de bebouwing vanuit het park extra prominent. Tevens gaat dan een nu bestaande “groene” open plek aan het Huigpark verdwijnen. De manier waarop het geplande aantal woningen hier moet worden gecompenseerd, vraagt onderzoek. Hiervoor wordt door de architecten verschillende opties uitgewerkt. Een dilemma, waar we hopelijk een compromis over kunnen sluiten.
 • Activiteiten die in het park zullen komen, moeten nog concreet worden benoemd, zodat voor de omwonenden duidelijk wordt wat men kan verwachten en er een oordeel gegeven kan worden over de wenselijkheid ervan.  
 • De culturele programmering in het Energiepark moet niet alleen vanuit de planvorming voor het Energiepark komen, maar ook vanuit Leidse Cultuurmakers en in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers. Het aanstellen van een cultuur- programmeur kan hierin een verbindende rol gaan vervullen en bevelen wij aan.
 • Parkeren voor bezoekers (auto, fiets en andere vervoermiddelen) moeten nog in de plannen worden opgenomen. Dit moet aantoonbaar maken dat er voor de omliggende wijken geen extra parkeerdruk ontstaat ten gevolge van Energiepark. Dit vinden wij nu nog te vaag.

E-consultatie 3

Doe mee aan onze e-consutatie 3 en vul de online enquête in: click hier!

We hebben nu de eindfase van de planontwikkeling bereikt en willen bewoners en stadspartners nog één keer vragen om met ons mee te denken over ‘knelpunten, dilemma’s en uitdagingen’ die we zijn gekomen bij het uitwerken van de plannen. U helpt ons enorm om aan deze derde e-consultatie mee te doen door bijgaande enquête in te vullen en uw mening en ideeën over verschillende onderwerpen aan ons mee te geven, zoals:

 • wel of niet behouden van het gebouw van De Sleutels (aan de Langegracht tegenover het Politiekantoor) en transformeren in een wooncomplex?
 • wel of niet behouden van Loods C in het Energiepark en bestemmen voor functies die bijdragen aan het Energiepark?
 • hoe kunnen we de sociale veiligheid in de nieuwe woonbuurten borgen door stedenbouwkundige ingrepen?
 • hoe maken we de dam in de Maresingel doorvaarbaar zodat weer ‘rondjes singel’ gevaren kunnen worden?
 • hoe maken we een verbinding tussen het Energiepark en het Huigpark nu het bekend is geworden dat de Energiecentrale zeker tot 2035 in bedrijf blijft en het doortrekken van de Singelparkroute over het terrein van de centrale om veiligheidsredenen niet mogelijk is?

Graag zouden we bewoners en stadspartners uitnodigen voor een stadsbijeenkomst om bij te praten over de voortgang bij het opstellen van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving, en dilemma’s en knelpunten die we daarbij tegenkomen voorleggen. Corona zit ons hierbij goed in de weg. In begin oktober hebben we digitale rondetafelgesprekken georganiseerd en op 15 oktober een digitale Stadsbijeenkomst. Maar de aantal personen dat aan zulke digitale bijeenkomsten kan deelnemen is helaas klein; terwijl we de ideeën en meningen van zoveel mogelijk Leidenaren willen horen.  

Denk mee, doe weer mee!

Ga naar de online enquête, click hier!
Samen maken wij onze buurt

Op onze e-consultatie van augustus 2020 hebben 354 (!) Leidenaren gereageerd, met hun meningen en suggesties. Lees het verslag.

Digitale Stadsbijeenkomst Energiepark en omgeving (15 oktober – webinar)

Tijdens een digitale Stadsbijeenkomst zullen we (Gemeente Leiden, het Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaars BPD, Steenvlinder en MBEG) u vertellen waar we staan in het uitwerken van het ruimtelijk ontwerp en de programmering voor het Energiepark en omgeving, vertellen we u wat de planning voor de komende maanden is, informeren we u over de meest actuele informatie over de haalbaarheidsstudie; en, kunt u al uw vragen stellen.

U bent van harte welkom op donderdag 15 oktober van 19.30 tot 21.00 bij deze digitale Stadsbijeenkomst (webinar).

Meld u alvast aan voor deze digitale stadsbijeenkomst

>> hier!<<

Dit is hét moment waarop we de meest actuele projectinformatie over het Energiepark en omgeving met u delen.

Digitale rondetafelgesprekken 12, 13, 14 oktober

Vanwege de Corona-maatregelen konden we de toetsingsgesprekken gepland voor eind september/begin oktober niet door laten gaan. In plaats daarvan organiseren we digitale rondtafelgesprekken om met u, in groepjes van 10 bewoners en stadspartners, in gesprek gaan over uitdagingen, dilemma’s en kansen die wij bij de uitwerking van het ruimtelijk ontwerp en de programmering van het Energiepark en omgeving tegenkomen

Meld u aan, uw mening en ideeën tellen!
We organiseren de volgende digitale rondetafelgesprekken:

Maandag 12 oktober  – 19.30 – 20.30:
Nieuwbouw Langegracht en maatschappelijke opvang (locatie De Sleutels)

Maandag 12 oktober  – 20.45 – 21.45:
Energiecentrale & Ambachtsplein

Dinsdag 13 oktober  – 19.30 – 20.30:
Programma voor het hele gebied

Dinsdag 13 oktober  – 20.45 – 21.45:
Nieuwbouw Langegracht (locatie  Stadsbouwhuis)

Woensdag 14 oktober  – 19.30 – 20.30:
Park & Water

Woensdag 14 oktober  – 20.45 – 21.45:
Mobiliteit, Parkeren en Duurzaamheid

Meld u aan voor één van deze digitale rondetafelgesprekken > hier!

Tot onze spijt moeten we u vragen om, als u zich al voor de toetsingsgepsrekken hebt aangemeld, dit weer te doen, nu voor de digitale rondetafelgesprekken. Onze excuses hiervoor.

Gespreksleiders van het burgerinitiatief Leidse Gesprekken zullen de gesprekken in goede banen leiden. Technisch ondersteuning tijdens de digitale bijeenkomsten wordt verzorgd door het bureau Kickstad.nl

Het aantal plaatsen is helaas beperkt. Toewijzing vindt plaats in volgorde van binnenkomst van uw aanmeldingen. U ontvangt van ons op donderdag 8 oktober een bericht bij welk rondetafelgesprek u bent ingedeeld (ook als we u niet hebben kunnen indelen hoort u dat van ons). Bij overgrote belangstelling zullen wij extra rondtafelgesprekken organiseren.

In het weekend van 10-11 oktober ontvangt u van ons informatie hoe u aan het rondetafelgesprek kunt deelnemen: een link (met instructies) naar het digitale platform waarop het rondetafelgesprek zal plaatsvinden. We sturen u dan ook de uitdagingen, dilemma’s, kansen die wij van onze kant graag in de rondetafelgesprekken ter sprake willen brengen.

Econsultatie 2: Dilemma’s, parkeren en meer

De resultaten van de 2de e-consultatie zijn uit. Met deze online enquête hebben we de mening van bewoners en stadspartners gevraagd over vragen zoals wel of geen extra voetgangersbrug over de Maresingel, wel of niet behouden van Loods CF in het Energiepark, wel of niet behouden van de zichtlijn vanuit Leiden-Noord op de Marekerk en andere dilemma’s waar we tegenaan gelopen zijn.   

De enquête is door 354 bewoners en stadspartners ingevuld en geretourneerd. Het voltooiingpercentage is 92%. Van de respondenten wonen 65,5% in de buurten rondom het Energiepark en omgeving, 29,2% elders in Leiden en 5,3% buiten Leiden.

Download het verslag.
Aan het verslag is een duidelijke samenvatting toegevoegd.  

Enkele conclusies
Van de respondenten is 61,8% van de respondenten zijn het er mee eens dat er een nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel wordt geplaats. Maar, van de 106  bewoners uit Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid is 50% tegen de komst van deze brug die hun buurten met het Energiepark zal verbinden. Er zal met de wijkvereniging Groenoord-Zuid/Nieuw Leyden gesproken over wat hun bezwaren zijn. De respondenten zijn duidelijk dat zij het belangrijk vinden dat de zichtlijn op de Marekerk behouden blijft, 69,6% vindt het een prima idee als de buitengevel van de Energiecentrale aangepast wordt, bijvoorbeeld door tegen de blinde westgevel apartementen te bouwen, en  78,5% van hen is het er mee eens dat het oudere gedeelte van het Tweelinghuis (aan de Langegracht) gesloopt wordt en vervangen wordt door appartementen.