Van visie naar haalbaar plan

Langs de Maresingel: een nieuw groot groen stadspark met voor allerlei activiteiten, van sport tot oude ambachten.

Langs de Langegracht: een nieuw, energieke stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50 plussers.

In en rond industrieel erfgoed gebouwen: kleinschalige culturele programma’s.

Op 13 mei, tijdens een persconferentie, heeft wethouder Fleur Spijker toegelicht dat het College van B&W heeft besloten om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). Eerder had het College al een voorlopig besluit genomen en de Gemeenteraad de gelegenheid gegeven om geven eventuele wensen en bedenkingen te uiten. De Raad heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving. Elke eerste en derde week van de maand wordt de informatie hier geactualiseerd.

Aan het besluit van het College ging veel vooraf.

In het vroege voorjaar van 2018 ontwikkelden we een eerste ontwikkelingsplan voor het gebied, Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark, samen met zo’n 80 bewoners en professionele assistentie van stedenbouwkundig architect Stefan Witteman. In april presenteerden we dit plan aan het College.
Informatie over deze periode treft u aan onder de tab 2018: Nieuw Leids Bolwerk.

In 2019 formuleerden wij 24 open normen waaraan een gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving zou moeten voldoen. Hier ging een analyse van de resultaten van het gemeentelijk participatietraject en een online consultatie onder 335 bewoners aan vooraf. Wij nodigden BPD en Steenvlinder uit om met ons een samenwerkingsverband te vormen, dat we Buurtenergie noemde. Met bewoners en stadspartners ontwikkelde Buurtenergie een gebiedsconcept ‘Energiebuurt’ dat we in juli 2019 aanboden aan wethouder Fleur Spijker. Een petitie waarmee we aan de wethouder vroegen om samen met NLB, BPD en Steenvlinder te onderzoeken of Energiebuurt tot een haalbaar ontwikkelplan zou kunnen worden doorontwikkeld werd door 551 bewoners ondertekend. In het najaar 2019 sloot de MBEG zich bij dit samenwerkingsverband aan. Informatie over deze periode treft u aan onder de tab 2019: Buurtenergie.

Het gaat beginnen!


 Het haalbaarheidsonderzoek gaat van start en wij doen mee!

Gemeentelijke gebiedsvisie: stedenbouwkundig raamwerk

Waar staan we nu? 
We verwachten dat het College op 12 mei de definitieve beslissing neemtom samen met Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en Meyer Bergman Erfgoed Groep een haalbaarheidsonderzoek voor het Energiepark e.o uit te gaan voeren. Samen met de gemeente trekken we hier 6 maanden voor uit en dan moeten de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek er liggen, zodat de Raad er voor het eind van het jaar over kan beslissen. De gebiedsvisie van de gemeente (raadsbesluit oktober 2019) zal bij dit onderzoek leidend zijn. Wij zullen erop toezien dat de plannen voor het Energiepark tegemoetkomen aan NLB’s ‘open normen’, die we samen met jullie hebben opgesteld.

Participatie
Daar draait het ons natuurlijk om! NLB zal in de persoon van bestuurslid Jos van Iersel, zitting hebben in de Stuurgroep van het haalbaarheidsonderzoek naast de wethouder, de ambtelijk opdrachtgever en de drie directeuren van het consortium. Verder maakt Rutger Engelhard deel uit van een driekoppig coördinatieteam, waarin hij samen met de gemeentelijk projectleider en één van de directeuren van het consortium leiding zal geven aan het onderzoek. Dat bewoners op deze wijze vertegenwoordigd zijn in de voorbereiding van een binnenstedelijk ontwikkelingsproject is uniek in Leiden, misschien wel in Nederland. 
We hebben jullie als onze achterban hierbij hard nodig. We zullen jullie niet alleen blijven informeren, maar tijdens de uitvoering van het onderzoek jullie mening en advies vragen. Helaas kan dat tot 1 juli 2020 niet met bijeenkomsten. We zullen onder andere online enquêtes houden.  
In augustus zullen we samen met Leidse Gesprekken werkateliers organiseren over concept plannen voor deelgebieden: wat doen we met het Stadsbouwhuis en het gebouw van de Sleutels? Wat gaat er gebeuren op het Ambachtsplein? Ook zullen bepaalde thema’s zoals de inrichting en programmering van het park en de erfgoedgebouwen en parkeren & mobiliteit besproken moeten worden. Op onze website leggen we uit hoe we een betekenisvolle participatie van bewoners en stadspartners willen vormgeven. 
Jullie zijn onmisbaar om ervoor te zorgen dat het Energiepark en omgeving ontwikkeld wordt op een manier zoals dat ons, bewoners en stadspartners, voor ogen staat.

We roepen jullie daarom op om mee te gaan doen en je te laten horen!

Laat op de NLB website weten dat je ons steunt en geef daarbij aan of je online enquêtes wil ontvangen, mee wilt doen aan de werkateliers en uitgenodigd wilt worden voor stadsbijeenkomsten in augustus en september (als de corona-restricties zijn versoepeld). 
Heb je verstand van websitebeheer, E-consulting, fotografie, grafische vormgeving of verslaglegging, meld je alsjeblieft aan. Ook kennis van duurzaam bouwen, stadslandbouw, alternatieve mobiliteit en energie zijn meer dan welkom! Op onze website vind je de laatste informatie. Het gaat om een half jaar, dus te overzien én een leuke afleiding in deze Coronatijd. Mail ons of bel 06.57567356(Diana), 06.21980017 (Aletta)

Evenementenlocatie
Wij vechten voor onze open normen, maar soms besluit de gemeenteraad anders. Ondanks onze ingediende bezwaren en het ‘inspreken’ door Diana van den Bergh tijdens de Commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft de Raad op 23 april toch besloten, dat het Ambachtsplein, het Huigpark en het Energiepark samen één evenementenlocatie zullen vormen. Er worden jaarlijks 12 evenementen toegestaan in geluidscategorie 1 (eindtijd 20.00uur met max. 70 dB) en 6 in de geluidscategorie 2a (eindtijd 23.00u en za/zo 24.00u met max. 90dB). We vinden dit heel jammer, maar we leven in een democratische rechtstaat. We zullen ons samen met jullie sterk maken voor de handhaving van de geluidsnormen en tijden van deze evenementen. En participeren bij de evaluatie van de evenementenlocaties.

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl
Samen maken we onze buurt

 
 
  
 
 
 
  


 


 
 
  Copyright Nieuw Leids Bolwerk 2018
 

Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark

Goed nieuws
Donderdag 12 maart heeft Fleur Spijker (wethouder Duurzame Stedelijke Ontwikkeling) ons geïnformeerd dat het College van B&W besloten heeft om samen met het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners Steenvlinder, Bouwfonds Property Development en MBEG de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling van het Energiepark en omgeving te gaan verkennen. De gemeente neemt hier zes maanden de tijd voor. Als dit haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt en de gemeente, het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners de samenwerking wensen voort te zetten zal er samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen worden gesloten. Het College heeft dit besluit aan de Gemeenteraad voorgelegd om haar wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Een definitief besluit volgt dan in april 2020.

Persbericht 12 maart
Brief Wethouder Spijker van 11 maart

Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark
in het centrum van Leiden? In een dynamische nieuwe duurzame buurt met als buren young professionals en starters op de woningmarkt, gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders, bewonerscollectieven van 67-plussers, winkels en startup bedrijven?

Gezellig wonen in een groot nieuw stadspark,  met allerlei typen woningen, klein en groot, goedkoop en duur, individueel en collectief met en zonder zorg? Wonen in een moderne, energie-neutrale woonbuurt waar u samen met andere bewoners volop kunt experimenteren met innovatieve mobiliteitsvoorzieningen? En, deelnemen aan initiatieven om een circulaire economie op buurtniveau te realiseren?

Uw kantoor aan huis, met het gemak van het ophalen en verzenden van uw postpakketjes bij de Primera om de hoek? Uw dagelijkse boodschappen doen in een Marqt filiaal of lunchen in een Fenix Food Factory in de Nuon-centrale? Uw brood kopen bij een ambachtelijk bakker en een kop koffie drinken op een terras aan de Maresingel, uw kinderen naar de een theaterschool en kunstlessen in één van de industrieel erfgoedgebouwen langs het water brengen? En, recreëren en deelnemen aan een cultureel of sport evenement in het Energiepark of gewoon een boek lezen of ravotten met uw kinderen in het Huigpark?

Het kan straks allemaal in de Energiebuurt, een initiatief van het Nieuw Leids Bolwerk.

Het Nieuw Leids Bolwerk is een initiatief van bewoners in Noordvest-Molenbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-De Camp. Met assistentie van  gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en Steenvlinder (zelfbouw) ontwikkelden zij een voorstel voor een uitdagend gebiedsconcept voor het Energiepark en omgeving.

Denk mee!

Denk mee over het Programma van Eisen voor een nieuwe locatie van De Binnenvest.

De gemeente Leiden wil de maatschappelijke opvang die het centrale opvangcentrum De Binnenvest verzorgt op een andere manier gaan inrichten en het zorgconcept aanpassen aan hedendaagse inzichten. De gemeente zoekt ook naar andere locatie voor het opvangcentrum om daarmee mogelijkheden te creëren om het gebouw van de Nieuwe Energie openbare functies te kunnen geven, die vanuit het Energiepark toegankelijk zijn. Hierbij heeft de gemeenteraad wel bepaald dat een nieuwe locatie binnen de grenzen van het stedelijk ontwikkelingsgebied Energiepark en omgeving gevonden moet worden.

Nieuwe Locatie
Om een Programma van Eisen op te kunnen stellen voor een nieuwe opvanglocatie heeft de gemeente een enquête georganiseerd in de vorm van een korte vragenlijst om ideeën, adviezen en suggesties van bewoners en stadspartners in en rond het Energiepark te inventariseren. Deze vragenlijst is toegezonden aan iedereen die zich had opgegeven voor de bijeenkomst ‘Ontwikkeling nieuwe maatschappelijke opvang in het Energiepark’ die vanwege de Corona-crisis niet kon doorgaan.

Het Nieuw Leids Bolwerk vindt de verplaatsing van De Binnenvest een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving. In ons gebiedsconcept Energiebuurt hebben wij dan ook suggesties gedaan voor een nieuwe locatie.

Uw mening
We vinden dat iedereen die ons burgerinitiatief steunt en deze nieuwsbrief ontvangt de gelegenheid moet hebben om haar of zijn mening en suggesties te geven over het Programma van Eisen voor de nieuw opvanglocatie. In overleg met de gemeente sturen we u daarom de gemeentelijke vragenlijst om u in de gelegenheid te stellen om uw suggesties voor het Programma van Eisen kenbaar te maken. De vragenlijst omvat 8 vragen en het invullen kost u naar verwachting 5 tot 10 minuten. U hebt tot zondag 5 april om deze vragen te beantwoorden en het formulier naar de gemeente te sturen. Doen! Uw mening telt, uw suggesties zijn waardevol.

Samen maken wij onze buurt, samen denken wij over het Programma van Eisen voor de nieuwe locatie van De Binnenvest.


Naar de vragenlijst

PS1. In de vragenlijst wordt uw email adres gevraagd. De Gemeente vraagt dit om u over de resultaten van deze enquête te kunnen informeren en om te voorkomen dat vanaf één email adres meer dan één ingevulde vragenlijst verstuurd wordt.
PS2. De Gemeente zal uw reacties samen met de uitkomsten van gesprekken met de BVOR (overlegorgaan ‘Beheergroep Veiligheid en Openbare Ruimte’ rond de Nieuwe Energie), de stichting De Binnenvest en haar cliënten verwerken in een Programma van Eisen voor het ontwerp van een nieuwe opvang en de inrichting van de openbare ruimte erom heen. Het Programma van Eisen zal daarna worden gepresenteerd aan en besproken met belanghebbenden tijdens een openbare bijeenkomst. De gemeente zal u hierover te zijner tijd informeren.

Onze 8 beloftes

Samen met onze partners, BPD, Steenvlinder en MBEG schreven  wij  eind november 2019 een brief aan wethouder Fleur Spijker waarin wij acht beloftes deden voor de herontwikkeling van het Energiepark en omgeving.

We beloofden ons sterk te maken voor:

  1. een verbonden, gezonde en energieke buurt
  2. een versterking van de natuurwaarden en het cultureel industrieel erfgoed
  3. een onderscheidend cultureel programma
  4. een veelzijdig woonprogramma.

Als samenwerkingsverband beloofden wij verder

  1. een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn
  2. een toonaangevend voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente, bewoners, stadspartijen en gebiedsontwikkelaars te worden
  3. een gezond en transparant financieel kader te bieden
  4. een open planproces op te zetten met heldere procesafspraken en procesarchitectuur.

Lees de volledige tekst van onze brief aan wethouder Fleur Spijker.