Bewoners beoordelen het resultaat van NLB’s participatie

Twee jaar geleden formuleerde NLB zijn ’24 open normen’, randvoorwaarden waaraan een Gemeentelijke gebiedsvisie en een Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving zouden moeten voldoen. Wij legden deze open normen voor aan 335 bewoners, van wie 71 aangaven hoe belangrijk zij elk van hen vonden. We gebruikten deze open normen als ‘maatlat’ om de Gemeentelijke gebiedsvisie te beoordelen; zij waren ook de basis voor onze medewerking bij het formuleren van het haalbaar Ontwikkelplan. Nu dit plan er is, hebben wij het resultaat van acht maanden samenwerken met Gemeente en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG weer langs de ‘maatlat’ van deze open normen gelegd. En, hebben we bewoners en stadspartners gevraagd om met scores van 1 tot 10 hun oordeel te geven over wat NLB heeft bereikt. 76 respondenten hebben hun oordeel gegeven over wat NLB heeft bereikt. Zij beoordeelden het resultaat van NLB’s particpatie voor de volgende onderwerpen met gemiddelde scores van

  • één groot nieuw stadspark: 7,3
  • de stedelijke ontwikkeling: 7,0
  • een buurt om te wonen, werken en leren: 8,2
  • een gezonde wijk: 7,3
  • de Maatschappelijke Opvang: 7,2
  • evenementen, cultuur en horeca: 6,7
  • mobiliteit en parkeren: 6,7

De respondenten gaven NLB een rapportcijfer van 7,7.

Het onderzoeksverslag, de afzonderlijke scores en commentaren per onderwerp lezen?

Naar het onderzoekverslag

Dit NLB-onderzoek was geen evaluatie van de participatie van een burgerinitiatief in een binnenstedelijk gebiedsontwikkelingsproject. Dat zal een onafhankelijke instantie moeten doen. De Gemeente heeft onlangs een voorstel van NLB voor zo’n externe evaluatie overgenomen. Dit evualtieonderzoek zal in april-mei worden uitgevoerd. 

NLB-besluit over het Ontwikkelplan

Het Nieuw Leids Bolwerk heeft besloten het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving ten volle te ondersteunen. Hierbij werd wel, mede namens het bestuur van de wijkvereniging Nieuw & Noord, één voorbehoud gemaakt. Dit voorbehoud betreft de bouw van een nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel, ter hoogte van de Mareschool. Verder plaatste het Nieuw Leids Bolwerk vijf kanttekeningen bij het Ontwikkelplan. Deze kanttekeningen betreffen het cultuuraanbod, de financiële haalbaarheid van het ontwerp voor het Huigpark, de noodzakelijke aanpassing van het evenementen locatieprofiel, de instelling van een ‘kwaliteitsteam’ om de uitvoering te bewaken en de voorgenomen Gebiedsraad voor het Energiepark en omgeving als hèt participatie- en adviesorgaan (bij alle majeure kwesties) bij de uitvoering van het plan.

Ga naar de volledige tekst van het bestuursbesluit.

Presentatie Ontwikkelplan Energiepark en omgeving

Maandag 8 maart hebben we het Ontwikkelplan Energiepark en omgeving tijdens een goedbezochte digitale stadsbijeenkomst (137 deelnemers) gepresenteerd. Het plan zal in april na behandeling in het College van Bestuur worden gepubliceerd op deze website en die van de Gemeente. We zullen u laten weten wanneer dit is gebeurd.

Ondertussen kunt u de digitale stadsbijeenkomst terugkijken met deze link.

U kunt ook twee presentaties (PDF vorm) bekijken: het gebiedsconcept en het ontwikkelplan.

Tijdens de stadsbijeenkomst konden niet alle vragen worden beantwoord. Hier treft u antwoorden op alle vragen die gesteld werden.

Laatste enquête: geef ons uw mening

Link naar de enquête: geef uw mening over wat wij hebben bereikt

Voor het Nieuw Leids Bolwerk zit het er bijna op.* Rest ons aan bewoners en stadspartners verantwoording af te leggen over wat we in onze samenwerking met de Gemeente en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG hebben bereikt, en wat niet. En, uw mening hierover te horen.

Als burgerinitiatief zijn we een groep bewoners uit verschillende wijken met ideeën over hoe het Energiepark en omgeving er in de toekomst uit moet zien; en, met de drive en tijd om te proberen die ideeën te realiseren. Wij zijn geen wijkvereniging of een vertegenwoordiging van (nieuwe) bewoners; ook geen interestgroep van de cultuur-, evenementen- of horeca sector of onderdeel van de bestuurlijke structuur van de stad. We vinden het daarom belangrijk om van u te horen wat u vindt van het resultaat van onze participatie; en, waar we het beter hadden kunnen doen.

De opzet van onze participatie is uniek, in Leiden en zelfs in Nederland. Met z’n vijfentwintigen hebben we zes maanden meegerdraaid in alle werkgroepen waar onderdelen van het ontwikkelplan werden opgesteld. En, als bestuur namen wij deel aan alle besluitvorming, tot aan de stuurgroep toe. Daarom vinden wij het des te belangrijker om van uw feedback leren en lessen trekken ten behoeve van burgerparticipatie in stedelijke gebiedsontwikkelings-projecten elders in Leiden.

Met het invullen van onze enquête krijgt u tevens een kort, systematisch overzicht van de belangrijkste aspecten van het ontwikkelplan. Het verslag van deze enquête zal eind maart op onze website worden gepubliceerd.

Link naar enquête. 

*In april wordt het burgerinitiatief omgevormd tot de Stichting Gebiedsraad Energiepark en omgeving, een experimenteel participatieorgaan waarin (toekomstige) bewoners, wijkverenigingen, vertegenwoordigers van stadspartners in het gebied en Leidse maatschappelijke organisaties zitting zullen hebben. Wij zullen binnenkort op deze website meer over deze Gebiedsraad vertellen.