Herma Geboers, voorzitter Participatieplatform Energiepark

Donderdagmiddag,17 februari, gaf Rutger Engelhard van het Nieuw Leids Bolwerk het ‘participatie-stokje’ over aan Herma Geboers, de nieuwe voorzitter van het Participatieplatform Energiepark i.o.. Hij deed dit tijdens een vergadering van de Stuurgroep Energiepark, in aanwezigheid van wethouder Fleur Spijker en de directeuren van de Ontwikkelingscombinatie Energiepark (OCE) Patrick Joosen (BPD) en Marnix Norder (Steenvlinder).

Een selectiecommissie bestaande uit Marije van den Berg, Conny Broeyer, Arthur Elias, Edith van Middelkoop en Agnes Miedema hadden Herma unaniem voorgedragen, nadat we in december 2021 via een openbare wervingscampagne vijf uitmuntende kandidaten voor de functie van voorzitter van het Participatieplatform hadden geïdentificeerd. 

Herma woont in de buurt Noordvest, letterlijk om de hoek bij het Energiepark. Zij kent de uitdagingen waarvoor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving staat. Van 2009 tot 2014 was zij voorzitter van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt en heeft in deze periode gezorgd voor maatschappelijk draagvlak voor de vestiging van de daklozenopvang ‘De Binnenvest’ in het gebouw van de Nieuwe Energie. Onder haar leiding heeft de wijkvereniging verder nauw met de Gemeente samengewerkt, onder meer bij het uitwerken van de plannen voor de Lammermarkt (met de ondergrondse garage), de Langegracht (als onderdeel van de Centrumroute), het popcentrum Gebr. De Nobel en de uitbreiding van Museum de Lakenhal.

Het bestuur van het Nieuw Leids Bolwerk heeft het volste vertrouwen dat Herma het Participatieplatform het noodzakelijke inclusieve karakter zal weten geven zodat het Leids maatschappelijk middenveld zich vertegenwoordigd zal voelen bij de uitvoering van het ontwikkelplan Energiepark: samen maken we de buurt, van (nieuwe) bewoners, scholen en kinderopvang, zorginstellingen  en ondernemers in en rond het Energiepark tot Leidse maatschappelijke partijen met belangstelling en belangen in het gebied.                 
Eind november vroegen de Gemeente en OCE het Nieuw Leids Bolwerk om het Participatieplatform Energiepark op te richten. Dit verzoek was het sluitstuk van het overleg over de opzet van de participatie tijdens de uitvoering van het ontwikkelplan voor het Energiepark in de komende jaren. De Gemeente en OCE hebben deze opzet van de participatie, waarover wij u medio december in een NLB Nieuwsbrief informeerden, opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst die zij de afgelopen week hebben getekend.  

Herma en het nog te vormen bestuur van het Participatieplatform zullen in de komende maanden de opzet van de participatie gezamenlijk met de Gemeente en OCE verder uitwerken en afspraken hierover medio dit jaar in een aparte samenwerkingsovereenkomst vastleggen. Dat worden afspraken over de participatie voor de komende acht jaar of meer, want zo lang gaat de uitvoering van het ontwikkelplan duren. Ondertussen neemt het Participatieplatform wel al volwaardig deel aan het lopende overleg over de uitwerking van het ontwikkelplan en is het betrokken bij de ontwikkeling van het BeeldKwaliteitsPlan en de aanstelling van een ‘Stadmaker’.

De oprichting van het Participatieplatform Energiepark komt niet zomaar uit de lucht vallen. Twee jaar geleden, in de zogenaamde ‘Intentieovereenkomst’, waarin de Gemeente, OCE en het Nieuw Leids Bolwerk afspraken vastlegden over het opstellen van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving, hebben wij al laten opnemen dat bij de uitvoering van dat ontwikkelplan een andere opzet van de participatie nodig zou zijn. We spraken toen nog over een Gebiedsraad. De voornemens van toen hebben nu vorm gekregen in de afspraken van nu, over het Participatieplatform Energiepark.

Het Nieuw Leids Bolwerk gaat over in het Participatieplatform Energiepark. Als bestuur treden wij nu terug, maar niet voordat wij u bedankt hebben voor de steun en medewerking die u ons in de afgelopen drie jaren hebt gegeven en voor uw deelname in de vele participatietrajecten gedurende deze spannende en leerzame periode.

Natuurlijk blijven wij de ontwikkeling van het Energiepark volgen en zullen wij het nieuwe bestuur van het Participatieplatform waar en wanneer gewenst met raad en daad blijven bijstaan. Wilt u ook actief meewerken aan, of meedenken bij de verdere uitwerking het ontwikkelplan voor het Energiepark in concrete uitvoeringsprojecten, neem dan contact op met Herma Geboers. U kunt een email sturen naar info@nieuwleidsbolwerk.nl. Wij zorgen er dan voor dat Herma uw email ontvangt.    

Meer informatie over de huidige stand van zaken rond uitvoering van het ontwikkelplan voor het Energiepark kunt u vinden op de nieuwe projectwebsite www.energieparkleiden.nl.

Namens het NLB Bestuur
Diana Burton, Aletta van ‘t Hoog en Rutger Engelhard

NLB zoekt voorzitter Participatieplatform Energiepark

U hebt lange tijd niets van ons vernomen. Nadat half mei de Gemeenteraad het Ontwikkelplan Energiepark: Samen maken we de buurt had goedgekeurd liep het overleg met de Gemeente over de opzet van de participatie gedurende uitvoeringsfase van dit plan helemaal vast. Het NLB-bestuur besloot daarop medio juni de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder en BPD, met wie NLB sinds augustus 2018 had samengewerkt, te vragen om het overleg met de Gemeente over de participatie over te nemen. Tegelijkertijd schortte het bestuur al het overleg met Gemeente tot nader order op. Rond het NLB werd het daarna even heel stil.

Tot in september, toen wethouder Spijker contact opnam met de dringende uitnodiging om het gesprek over de participatie in de uitvoeringsfase weer aan te gaan. Het daaropvolgende overleg heeft geleid tot een resultaat waar we als NLB-bestuur heel blij mee zijn. Nog deze maand leggen de Gemeente en BPD/Steenvlinder de afspraken over de opzet van de participatie vast in hun samenwerkingswerkings-overeenkomst waarin zij de uitvoering van het Ontwikkelplan regelen. Begin volgend jaar zullen deze afspraken over de opzet van de participatie worden uitgewerkt en geoperationaliseerd in een tripartite overeenkomst tussen Gemeente, BPD/Steenvlinder en het Participatieplatform.

De Gemeente en BPD/Steenvlinder hebben NLB gevraagd een Participatieplatform op te richten waarmee het Leids maatschappelijke middenveld (bewoners, stadspartners, de maatschappelijke opvang, ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties in het gebied) breed vertegenwoordigd is bij de uitwerking en realisatie van het Ontwikkelplan Energiepark. Dit Participatieplatform zal de rol en activiteiten van NLB overnemen en met een eigen rechtspersoonlijkheid en bestuur de aanpak van de participatie bepalen en uitvoeren. Evenals bij de planontwikkeling in 2020 zal het bestuur van het Participatieplatform deelnemen aan het overleg in de Stuurgroep, de Driehoek (coördinatieteam) en het Kernteam van projectleiders. Ook zullen vertegenwoordigers van het Participatieplatform weer deel kunnen gaan nemen aan de taakinhoudelijke werkgroepen. Het Participatieplatform zal meebeslissen over ‘participatie onderwerpen’ zoals de planvorming en uitvoering van het ‘stadmaken’ (programmering van park, evenementen, horeca, de plinten van gebouwen, etc.), het ontwerp, realisatie en beheer van het park en overig openbaar gebied en de sociale veiligheid. De gebiedsontwikkelaars zullen straks hun bouwplannen niet alleen aan de Gemeente maar ook aan het Participatieplatform ter goedkeuring voorleggen. En, de Gemeente zal het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan in overleg met het Participatieplatform en de gebiedsontwikkelaars opstellen. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarover het Participatieplatform niet zal meepraten, waaronder vastgoedtransacties, investeringsbeslissingen, planning en andere financieel-economische zaken. Gemeente en BPD/Steenvlinder zullen het werk van het Participatieplatform facilitair en financieel ondersteunen, op basis van jaarplannen en – budgets.

Voorzitter en vicevoorzitter van het Participatieplatform

In begin 2022 zal het NLB-bestuur het stokje overdragen aan het Participatieplatform. Om dat mogelijk te maken zoekt het bestuur een bevlogen en verbindend voorzitter en energieke vicevoorzitter voor het bestuur dat deze unieke, baanbrekende participatie handen en voeten gaat geven.

Lees de advertentie met profiel van de voorzitter en vicevoorzitter.

Mocht u interesse hebben in één van deze functies, of anderszins om een bestuurlijk een rol te spelen in het Participatieplatform neem dan contact op met Karel Sant (karel.sant@ka-sa.nl of 06 51 49 9997). Als u in uw omgeving mensen kent die mogelijk belangstelling hebben in één van deze bestuursfuncties (en aan het profiel voldoen) dan kunt u hun namen ook aan hem doorgeven. 

Het gaat beginnen!


 Het haalbaarheidsonderzoek gaat van start en wij doen mee!

Gemeentelijke gebiedsvisie: stedenbouwkundig raamwerk

Waar staan we nu? 
We verwachten dat het College op 12 mei de definitieve beslissing neemtom samen met Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en Meyer Bergman Erfgoed Groep een haalbaarheidsonderzoek voor het Energiepark e.o uit te gaan voeren. Samen met de gemeente trekken we hier 6 maanden voor uit en dan moeten de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek er liggen, zodat de Raad er voor het eind van het jaar over kan beslissen. De gebiedsvisie van de gemeente (raadsbesluit oktober 2019) zal bij dit onderzoek leidend zijn. Wij zullen erop toezien dat de plannen voor het Energiepark tegemoetkomen aan NLB’s ‘open normen’, die we samen met jullie hebben opgesteld.

Participatie
Daar draait het ons natuurlijk om! NLB zal in de persoon van bestuurslid Jos van Iersel, zitting hebben in de Stuurgroep van het haalbaarheidsonderzoek naast de wethouder, de ambtelijk opdrachtgever en de drie directeuren van het consortium. Verder maakt Rutger Engelhard deel uit van een driekoppig coördinatieteam, waarin hij samen met de gemeentelijk projectleider en één van de directeuren van het consortium leiding zal geven aan het onderzoek. Dat bewoners op deze wijze vertegenwoordigd zijn in de voorbereiding van een binnenstedelijk ontwikkelingsproject is uniek in Leiden, misschien wel in Nederland. 
We hebben jullie als onze achterban hierbij hard nodig. We zullen jullie niet alleen blijven informeren, maar tijdens de uitvoering van het onderzoek jullie mening en advies vragen. Helaas kan dat tot 1 juli 2020 niet met bijeenkomsten. We zullen onder andere online enquêtes houden.  
In augustus zullen we samen met Leidse Gesprekken werkateliers organiseren over concept plannen voor deelgebieden: wat doen we met het Stadsbouwhuis en het gebouw van de Sleutels? Wat gaat er gebeuren op het Ambachtsplein? Ook zullen bepaalde thema’s zoals de inrichting en programmering van het park en de erfgoedgebouwen en parkeren & mobiliteit besproken moeten worden. Op onze website leggen we uit hoe we een betekenisvolle participatie van bewoners en stadspartners willen vormgeven. 
Jullie zijn onmisbaar om ervoor te zorgen dat het Energiepark en omgeving ontwikkeld wordt op een manier zoals dat ons, bewoners en stadspartners, voor ogen staat.

We roepen jullie daarom op om mee te gaan doen en je te laten horen!

Laat op de NLB website weten dat je ons steunt en geef daarbij aan of je online enquêtes wil ontvangen, mee wilt doen aan de werkateliers en uitgenodigd wilt worden voor stadsbijeenkomsten in augustus en september (als de corona-restricties zijn versoepeld). 
Heb je verstand van websitebeheer, E-consulting, fotografie, grafische vormgeving of verslaglegging, meld je alsjeblieft aan. Ook kennis van duurzaam bouwen, stadslandbouw, alternatieve mobiliteit en energie zijn meer dan welkom! Op onze website vind je de laatste informatie. Het gaat om een half jaar, dus te overzien én een leuke afleiding in deze Coronatijd. Mail ons of bel 06.57567356(Diana), 06.21980017 (Aletta)

Evenementenlocatie
Wij vechten voor onze open normen, maar soms besluit de gemeenteraad anders. Ondanks onze ingediende bezwaren en het ‘inspreken’ door Diana van den Bergh tijdens de Commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft de Raad op 23 april toch besloten, dat het Ambachtsplein, het Huigpark en het Energiepark samen één evenementenlocatie zullen vormen. Er worden jaarlijks 12 evenementen toegestaan in geluidscategorie 1 (eindtijd 20.00uur met max. 70 dB) en 6 in de geluidscategorie 2a (eindtijd 23.00u en za/zo 24.00u met max. 90dB). We vinden dit heel jammer, maar we leven in een democratische rechtstaat. We zullen ons samen met jullie sterk maken voor de handhaving van de geluidsnormen en tijden van deze evenementen. En participeren bij de evaluatie van de evenementenlocaties.

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl
Samen maken we onze buurt

 
 
  
 
 
 
  


 


 
 
  Copyright Nieuw Leids Bolwerk 2018
 

Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark

Goed nieuws
Donderdag 12 maart heeft Fleur Spijker (wethouder Duurzame Stedelijke Ontwikkeling) ons geïnformeerd dat het College van B&W besloten heeft om samen met het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners Steenvlinder, Bouwfonds Property Development en MBEG de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling van het Energiepark en omgeving te gaan verkennen. De gemeente neemt hier zes maanden de tijd voor. Als dit haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt en de gemeente, het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners de samenwerking wensen voort te zetten zal er samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen worden gesloten. Het College heeft dit besluit aan de Gemeenteraad voorgelegd om haar wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Een definitief besluit volgt dan in april 2020.

Persbericht 12 maart
Brief Wethouder Spijker van 11 maart

Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark
in het centrum van Leiden? In een dynamische nieuwe duurzame buurt met als buren young professionals en starters op de woningmarkt, gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders, bewonerscollectieven van 67-plussers, winkels en startup bedrijven?

Gezellig wonen in een groot nieuw stadspark,  met allerlei typen woningen, klein en groot, goedkoop en duur, individueel en collectief met en zonder zorg? Wonen in een moderne, energie-neutrale woonbuurt waar u samen met andere bewoners volop kunt experimenteren met innovatieve mobiliteitsvoorzieningen? En, deelnemen aan initiatieven om een circulaire economie op buurtniveau te realiseren?

Uw kantoor aan huis, met het gemak van het ophalen en verzenden van uw postpakketjes bij de Primera om de hoek? Uw dagelijkse boodschappen doen in een Marqt filiaal of lunchen in een Fenix Food Factory in de Nuon-centrale? Uw brood kopen bij een ambachtelijk bakker en een kop koffie drinken op een terras aan de Maresingel, uw kinderen naar de een theaterschool en kunstlessen in één van de industrieel erfgoedgebouwen langs het water brengen? En, recreëren en deelnemen aan een cultureel of sport evenement in het Energiepark of gewoon een boek lezen of ravotten met uw kinderen in het Huigpark?

Het kan straks allemaal in de Energiebuurt, een initiatief van het Nieuw Leids Bolwerk.

Het Nieuw Leids Bolwerk is een initiatief van bewoners in Noordvest-Molenbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-De Camp. Met assistentie van  gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en Steenvlinder (zelfbouw) ontwikkelden zij een voorstel voor een uitdagend gebiedsconcept voor het Energiepark en omgeving.

Denk mee!

Denk mee over het Programma van Eisen voor een nieuwe locatie van De Binnenvest.

De gemeente Leiden wil de maatschappelijke opvang die het centrale opvangcentrum De Binnenvest verzorgt op een andere manier gaan inrichten en het zorgconcept aanpassen aan hedendaagse inzichten. De gemeente zoekt ook naar andere locatie voor het opvangcentrum om daarmee mogelijkheden te creëren om het gebouw van de Nieuwe Energie openbare functies te kunnen geven, die vanuit het Energiepark toegankelijk zijn. Hierbij heeft de gemeenteraad wel bepaald dat een nieuwe locatie binnen de grenzen van het stedelijk ontwikkelingsgebied Energiepark en omgeving gevonden moet worden.

Nieuwe Locatie
Om een Programma van Eisen op te kunnen stellen voor een nieuwe opvanglocatie heeft de gemeente een enquête georganiseerd in de vorm van een korte vragenlijst om ideeën, adviezen en suggesties van bewoners en stadspartners in en rond het Energiepark te inventariseren. Deze vragenlijst is toegezonden aan iedereen die zich had opgegeven voor de bijeenkomst ‘Ontwikkeling nieuwe maatschappelijke opvang in het Energiepark’ die vanwege de Corona-crisis niet kon doorgaan.

Het Nieuw Leids Bolwerk vindt de verplaatsing van De Binnenvest een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving. In ons gebiedsconcept Energiebuurt hebben wij dan ook suggesties gedaan voor een nieuwe locatie.

Uw mening
We vinden dat iedereen die ons burgerinitiatief steunt en deze nieuwsbrief ontvangt de gelegenheid moet hebben om haar of zijn mening en suggesties te geven over het Programma van Eisen voor de nieuw opvanglocatie. In overleg met de gemeente sturen we u daarom de gemeentelijke vragenlijst om u in de gelegenheid te stellen om uw suggesties voor het Programma van Eisen kenbaar te maken. De vragenlijst omvat 8 vragen en het invullen kost u naar verwachting 5 tot 10 minuten. U hebt tot zondag 5 april om deze vragen te beantwoorden en het formulier naar de gemeente te sturen. Doen! Uw mening telt, uw suggesties zijn waardevol.

Samen maken wij onze buurt, samen denken wij over het Programma van Eisen voor de nieuwe locatie van De Binnenvest.


Naar de vragenlijst

PS1. In de vragenlijst wordt uw email adres gevraagd. De Gemeente vraagt dit om u over de resultaten van deze enquête te kunnen informeren en om te voorkomen dat vanaf één email adres meer dan één ingevulde vragenlijst verstuurd wordt.
PS2. De Gemeente zal uw reacties samen met de uitkomsten van gesprekken met de BVOR (overlegorgaan ‘Beheergroep Veiligheid en Openbare Ruimte’ rond de Nieuwe Energie), de stichting De Binnenvest en haar cliënten verwerken in een Programma van Eisen voor het ontwerp van een nieuwe opvang en de inrichting van de openbare ruimte erom heen. Het Programma van Eisen zal daarna worden gepresenteerd aan en besproken met belanghebbenden tijdens een openbare bijeenkomst. De gemeente zal u hierover te zijner tijd informeren.