Open normen: rapportage van online consultatie

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft open normen opgesteld om de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te kunnen beoordelen.

Het burgerinitiatief heeft deze open normen voorgelegd aan 355 bewoners rond het Energiepark. Van hen zonden 71 (21%)  zonden het online consultatieformulier ingevuld terug. Gemiddeld hebben zij 15 min en 35 secs aan deze online consultatie besteed.

Lees hier hoe deze bewoners de open hebben beoordeeld en wat zij wensen terug te zien in de gemeentelijke gebiedsvisie.

Achtergrond van het open normen project
Gebiedsvisies zijn in het algemeen moeilijk te beoordelen. Veel hangt af van de interpretatie van de resultaten van het participatietraject, de weging van de inbreng van bewoners en die van andere stadspartners zoals horeca, evenementenbureaus en culturele instellingen en de politieke instructies die de opstellers hebben meegekregen. Maar het is ook moeilijk omdat het bewoners veelal ontbreekt aan een zelf opgesteld raamwerk van basisvoorwaarden of open normen die zij belangrijk vinden en kunnen gebruiken bij de beoordeling van de gebiedsvisie.

Als Nieuw Leids Bolwerk hebben we daarom een raamwerk van open normen ontwikkelen om daarmee de Gemeente bij de les te houden. Hiertoe hebben we resultaten van de huiskamergesprekken, de gemeentelijke internetenquête en de gemeentelijke participatiebijeenkomst van 30 januari  2019 geanalyseerd en samengevat in 24 open normen voor de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. De resultaten van de laatste gemeentelijke participatiebijeenkomst van 26 maart konden niet worden meengenomen omdat het verslag eind april nog niet beschikbaar was.

Wij definiëren hierbij een open norm als een basisvoorwaarde die op verschillende manieren kan worden ingevuld. Als voorbeeld: ‘in de wijk zullen toekomstige bewoners hun auto’s in (half)ondergronds garages onder hun woningen parkeren’ kan beter worden geformuleerd als ‘in de wijk parkeren bewoners hun auto’s uit het zicht’. Immers, dat is gewenste doel dat op verschillende manieren kan worden gerealiseerd, zoals met (half)ondergrondse garages, attractieve parkeervergunningen voor de Lammermarktgarage en mobiliteitsprogramma’s die ertoe zal leiden dat bewoners hun auto van de hand doen. De open norm of basisvoorwaarde wordt op deze wijze omschreven als een (positief) doel in plaats van een (limitatieve) maatregel om dat doel te bereiken.

Naar het rapport: Open normen voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving, 28 april 2019