Open normen om de gemeente bij de les te houden: doe mee!

Help ons een raamwerk van open normen op te stellen om straks de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te kunnen beoordelen. Vul het online consultatiedocument in dat wij hiervoor hebben opgesteld. Sluitingsdatum is: zondag 31 maart.  Naar het online consultatiedocument.

Op 26 maart organiseerde de gemeente de laatste participatiebijeenkomst om wensen, visie en belangen te inventariseren voor gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. In de komende weken gaat de Gemeente daadwerkelijk deze visie opstellen.

Gebiedsvisies zijn in het algemeen moeilijk te beoordelen. Veel hangt af van de interpretatie van de resultaten van het participatietraject, de weging van de inbreng van bewoners en die van andere stadspartners zoals horeca, evenementenbureaus en culturele instellingen en de politieke instructies die de opstellers hebben meegekregen. Maar het is ook moeilijk omdat het bewoners veelal ontbreekt aan een zelf opgesteld raamwerk van basisvoorwaarden of open normen die zij belangrijk vinden en kunnen gebruiken bij de beoordeling van de gebiedsvisie.

Als Nieuw Leids Bolwerk willen we een raamwerk van open normen ontwikkelen om daarmee de Gemeente bij de les te houden. Hiertoe hebben we resultaten van huiskamergesprekken, de internetenquête en de participatiebijeenkomsten van 30 januari en 26 maart 2019 geanalyseerd en samengevat in 24 open normen voor de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

Wij definiëren hierbij een open norm als een basisvoorwaarde die op verschillende manieren kan worden ingevuld. Als voorbeeld: ‘in de wijk zullen toekomstige bewoners hun auto’s in (half)ondergronds garages onder hun woningen parkeren’ kan beter worden geformuleerd als ‘in de wijk parkeren bewoners hun auto’s uit het zicht’. Immers, dat is gewenste doel dat op verschillende manieren kan worden gerealiseerd, zoals met (half)ondergrondse garages, attractieve parkeervergunningen voor de Lammermarktgarage en mobiliteitsprogramma’s die ertoe zal leiden dat bewoners hun auto van de hand doen. De basisvoorwaarde wordt op deze wijze omschreven als een (positief) doel in plaats van een (limitatieve) maatregel om dat doel te bereiken.

Het Nieuw Leids Bolwerk gaat deze voorlopige lijst voorleggen aan bewoners die in de buurt van het Energiepark en omgeving wonen. We hebben hiertoe een online consultatie document opgesteld waarin we bewoners vragen om aan te geven hoe belangrijk zij elk van de open normen vinden; en ook of er open normen zijn die zij belangrijk vinden maar die nog niet in de lijst staan. Het invullen van dit online consultatiedocument kost ongeveer 20 minuten.

Nieuw Leids Bolwerk zal de reacties op deze eerste online consultatie verwerken in een eerste concept raamwerk van open normen en deze terugkoppelen naar alle deelnemers op een bewonersbijeenkomst op 11 april in De Nieuwe Energie, van 19.30 – 22.00. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in discussie met elkaar over dit concept raamwerk van open normen. Terzake deskundige gebiedsontwikkelaars zullen ons adviseren.

Doe mee! Naar het online consultatiedocument.