Organisatie Participatieplatform Energiepark

Participatieplatform Energiepark is de opvolger van het Nieuw Leids Bolwerk (NLB), dat in 2017 als burgerinitiatief is begonnen met het maken van plannen voor het Leidse Energiepark en omgeving. Dit als reactie op voorstellen van gemeente en ontwikkelaar MeyerBergman Groep om van het Energiepark een evenemententerrein te maken naar voorbeeld van de Westergasfabriek in Amsterdam. Na het activeren van omwonenden en politiek op dit onderwerp, heeft NLB – om niet alleen een tegengeluid te laten horen – met de input van ruim 80 bewoners en het advies van stedenbouwkundig architect Stefan Witteman – een alternatief ontwikkelperspectief voor het gebied ontwikkeld en in april 2018 aan het College van B&W aangeboden.

Om dit perspectief verder uit te werken heeft NLB in augustus 2018 samenwerking gezocht met de gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en Steenvlinder om, samen met bewoners en stadspartners, een realiseerbaar gebiedsconcept te ontwikkelen. Dit plan is geworden: Gebiedsconcept Energiepark Leiden dat NLB in juli 2019 aan het College heeft aangeboden. Dit gebiedsconcept is door de gemeente aanvaard en geïntegreerd met de gemeentelijke Gebiedsvisie Energiepark en omgeving.

In een samenwerking tussen Gemeente, OCE (samenwerkende gebiedsontwikkelaars) en NLB is deze gebiedsvisie in augustus 2019 – maart 2020 doorontwikkeld tot het Ontwikkelplan Energiepark: Samen maken wij de buurt, waarbij NLB de participatie en inbreng van bewoners en stadspartners heeft verzorgd. Het unieke van deze opzet was dat NLB als voorwaardig partner op alle niveaus (Stuurgroep, coördinatie Driehoek, Kernteam en Projectgroepen) heeft meegedraaid, aan de voorkant van de besluitvorming. Het Ontwikkelplan is door de Gemeenteraad in oktober 2020 vastgesteld en de vastgoed uitwerking is gegund aan het Ontwikkelconsortium Energiepark (OCE – BPD en Steenvlinder). De gemeente verzorgt de uitwerking en realisatie van het park.

De Gemeente en OCE hebben NLB gevraagd de participatietrajecten voor de uitwerking en uitvoering van het Ontwikkelplan te verzorgen. Hiertoe zal NLB overgaan in het Participatieplatform Energieplatform waarin het Leids maatschappelijk middenveld breed vertegenwoordigd zal zijn, c.q. waarmee de stem van de Leidse samenleving wordt ingebracht in de uitwerking en uitvoering van het Ontwikkelplan, ook dit keer weer als gelijkwaardige partner die deelneemt aan het overleg op alle niveaus, aan de voorkant de van de besluitvorming.

Het Participatieplatform Energiepark zal geleid worden door een bestuur van 5 leden. Het bestuur wordt geadviseerd door een adviesraad met vertegenwoordigers uit het Leids maatschappelijk middenveld zoals omwonenden, stadspartners en betrokken ondernemers, scholen in en rond het gebied, wijkverenigingen en maatschappelijke organisaties met een belang in het gebied.

Voor de uitwerking van het Ontwikkelplan is er weer een Stuurgroep, een coördinatiegroep (Driehoek) en een Kernteam ingesteld het Participatieplatform Energiepark als één van de drie partijen op basis van gelijkwaardigheid deelneemt, samen met OCE en Gemeente. De in de stuurgroep deelnemende verantwoordelijke wethouder zorgt uiteindelijk voor de besluitvorming in het college B&W en Gemeenteraad. De uitwerking van het Ontwikkelplan wordt georganiseerd in thematische en projectgebonden werkgroepen waarin vertegenwoordigers van het Leids maatschappelijk middenveld namens Platform Energiepark zullen deelnemen. De opdrachten voor de uitwerking van deelprojecten en neergelegd in participatie kaders die worden besproken in het daarmee voor de werkgroepen Kernteam en vastgesteld in de Stuurgroep.

Her Participatieplatform zal facilitair en financieel worden ondergesteund door OCE en Gemeente, op basis van jaarplannen/budgets.

Nieuwe Leids Bolwwek, Leiden, 1 december 2021