Privacy verklaring

Via onze website, presentielijsten, e-mails en andere persoonlijke communicatiemiddelen  verzamelen wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen ook uit hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Privacyverklaring burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk
Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, is een project van bewoners in de Leidse woonwijken Noordvest-Molenbuurt, Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-de Camp om een nieuwe woonbuurt te ontwerpen waar nu de gebouwen van De Sleutels en het Stadsbouwhuis (langs de Langegracht, Leiden) staan. Via onze website (www.nieuwleidsbolwerk.nl) informeren wij een ieder die belangstelling heeft over het ontwerp van deze nieuwe woonbuurt en onze activiteiten en opinies in het kader van dit burgerinitiatief.  Daarbij verzamelen en verwerken wij privacy gevoelige persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de informatie die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzamelt en verwerkt;
 • u eerst uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij u daartoe vooraf toestemming hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen (doen) nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, beheren en bewaren;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via privacy@nieuwleidsbolwerk.nl.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • woonbuurt (als u in Leiden woont) of gemeente (als u buiten Leiden woont), en
 • bezoeken aan onze website.

Doeleinden
Wij verwerken en gebruiken bovenstaande gegevens om

 • u onze nieuwsbrief Nieuw Leids Bolwerk of andere dragers van informatie betreffende het Nieuw Leids Bolwerk  te sturen;
 • u te benaderen als u hebt aangegeven dat u vrijwillig(st)er en/of donateur van ons burgerinitiatief wenst te worden, en
 • onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
In hoogst uitzonderlijke gevallen kunnen wij besluiten om de door u verstrekte gegevens met derden te delen. Wij zullen uw persoonsgegevens echter nooit delen voor commerciële doeleinden en/of voor doeleinden die niet in het kader van ons burgerinitiatief worden uitgevoerd. Wij vragen altijd vooraf uw instemming om uw informatie te delen met de betreffende partij en zullen ervoor zorgen dat deze partij uw gegevens verwijdert zodra deze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Webstats en cookie
Wij verzamelen informatie over u bezoek(en) aan onze website (www.nieuwleidsbolwerk.nl). Hierbij verzamelen we alleen de meest essentiële informatie over uw bezoek dat, geanonimiseerd en geaggregeerd, ons in staat stelt onze website te verbeteren. De informatie over uw bezoek(en)  aan onze website betreffen datum en duur van uw bezoek, het unieke IP-adres waarvandaan uw bezoek werd geïnitieerd, het aantal pageviews per bezoek, de webpagina’s die u bezocht, de tijd op die u op onze website doorbracht en andere basis informatie die wij kunnen gebruiken om onze website te verbeteren.

Bij het verzamelen  van deze  gegevens maken wij gebruik van een cookie. Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u aangeven of u aan het verzamelen van informatie over uw bezoek aan onze website wenst deel te nemen of niet.

Software, beveiligen en bewaren
De website is gebouwd met de meest recente gratis versie van WordPress (https://wordpress.com). Voor onze nieuwsbrief gebruiken we de gratis WordPress plugin voor Mailchimp (https://en-gb.wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/). Voor het verzamelen van de webstats informatie gebruiken we  de gratis WordPress  plugin Slimstat (https://wordpress.org/plugins/wp-slimstat/).

Onze website, de WordPress plugins Slimstat (inclusief de verzamelde gegevens over het gebruik van de wesbite) en de Mailchimp plugins (inclusief de verzamelde persoonsgegevens) worden door TransIP  te  Leiden (https://www.transip.nl)  op één van hun shared servers gehost. TransIP  neemt alle  passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Worden wij door WordPress en/of TransIP geïnformeerd dat voor één of meer van onze systemen updates beschikbaar zijn dan zullen wij die zo snel mogelijk implementeren.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is en zullen alle persoonsgegevens wissen bij het eind van ons project.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende websites hun privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen wijzigingen op onze website (in de rubriek nieuws) en in onze email-nieuwsbrief publiceren. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u zich voor de email-nieuwsbrief hebt ingeschreven dan kunt u ons een email sturen naar privacy@nieuwleidsbolwerk.nl met een verzoek om u uw persoonsgegevens toe te sturen. Eventuele gewenste wijzigingen of verzoek om u gegevens te verwijderen kun u ook naar dit e-mailadres  sturen. Wil u telefonisch contact met ons hebben over (het beheer en gebruik van) uw persoonsgegevens dan kunt u hiertoe uw telefoonnummer bijsluiten en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leiden, 25 mei 2017