Hoe nu verder?

De initiatiefnemers hebben met hun voorstel om een Nieuw Leids Bolwerk aan het Singelpark, langs de Langegracht, te ontwikkelen een concrete structuurvisie op Noordvest en aanpalende buurten geformuleerd die naadloos aansluit bij staand beleid zoals dat is samengevat in beleidsnota’s zoals Woonvisie 2020, de Structuurvisie Verder met de Binnenstad en de plannen voor het Singelpark, in het bijzonder voor het Energiepark en het Huigpark.

De bewoners en hun wijkverenigingen die in februari jl. reacties op de Haalbaarheidsstudie ‘Creativiteit met een groen aureool’ (26 januari 2018) hebben ingestuurd zijn door de gemeente geïnformeerd dat, op basis alle reacties, een nota van uitgangspunten wordt geformuleerd. En, dat de bewoners en andere stadspartners hierbij betrokken zullen worden. Dit voorstel is niet een input voor deze nota van uitgangspunten. Dit voorstel is een volwaardig en naar de mening van de bewoners en stadspartners in Noordvest een beter plan dan dat van de MBE Groep zoals beschreven in haar Haalbaarheidsstudie.

De twee plannen zijn onmogelijk met elkaar te verenigen, daarvoor zijn hun uitgangspunten te verschillend. De MBE Groep sluit aan op het verlangen van het gemeentebestuur naar meer evenementen die nog meer bezoekers kunnen trekken voor een verdere economische ontwikkeling van de binnenstad. Het voorstel voor een Nieuw Leids Bolwerk sluit aan bij de wens van datzelfde gemeentebestuur om de woonfunctie van de binnenstad te versterken, het woon- en leefklimaat te verbeteren en bewoners voor de binnenstad vast te houden. Terwijl meer evenementen het woonklimaat in de binnenstad onder druk zetten (en op den duur bewoners zelfs verjagen) draagt de bouw van het Nieuw Leids Bolwerk juist bij aan een verbetering van het leefklimaat en aan de realisatie de ambitie van Leiden om binnen 5 jaar 10.000 nieuwe woningen binnen haar gemeentegrenzen te bouwen.

De initiatiefnemers vragen het toekomstige gemeentebestuur om met de bewoners serieus in discussie te gaan over de toekomst van hun binnenstad, en over dit voorstel in het bijzonder. Zij stellen voor dat de Gemeente een bureau opdracht geeft om het draagvlak onder de bewoners en stadspartners voor beide hierboven genoemde scenario’s te onderzoeken, en hun kansen en risico’s voor de binnenstad naast elkaar te zetten. En, om te onderzoeken of er misschien nog andere ontwikkelingsscenario’s betrokken moeten worden bij een afweging met welk toekomstperspectief het gemeentebestuur, de bewoners en stadspartners gezamenlijk en in goed overleg aan de verdere ontwikkeling van de binnenstad gaan werken; en dan in het bijzonder aan Binnenstad Noord (met Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden en Noorderkwartier-West). De initiatiefnemers adviseren graag bij de formulering van de opdracht van zo’n onderzoek. Dit onderzoek hoeft geen maanden te duren maar is wel essentieel voor een discussie over de toekomst van de binnenstad, een stadsdialoog die kan bijdragen tot een hoognodige versterking van de band tussen bewoners en het bestuur van hun stad.